Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o., a v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk. Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov (verzia: 18/2018)

Veľmi nás teší váš záujem o našu spoločnosť. Riadiace orgány spoločnosti UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG a jej pridružených spoločností (ďalej tieto spoločnosti spoločne len „skupina uvex“) pokladajú ochranu údajov za veľmi dôležitú.

Používanie internetových stránok skupiny uvex je v zásade možné bez akéhokoľvek uvedenia osobných údajov. Pokiaľ by však chcela dotknutá osoba využívať určité služby našej spoločnosti prostredníctvom našej internetovej stránky, mohlo by si to vyžadovať spracovanie osobných údajov. Ak je potrebné spracovanie osobných údajov a zároveň na takéto spracovanie neexistuje právny základ, získavame vo všeobecnosti súhlas dotknutej osoby.

Spracúvanie osobných údajov, napríklad mena, adresy, e-mailovej adresy alebo telefónneho čísla dotknutej osoby, sa vždy vykonáva v súlade s všeobecným nariadením o ochrane údajov (General Data Protection Regulation – ďalej len „GDPR“) a v súlade s príslušnými vnútroštátnymi ustanoveniami týkajúcimi sa ochrany údajov platiacimi pre skupinu uvex. Prostredníctvom tohto vyhlásenia o ochrane údajov by chcela naša spoločnosť informovať verejnosť o spôsobe, rozsahu a účele údajov, ktoré zhromažďujeme, používame a spracúvame. Ďalej sa dotknutým osobám prostredníctvom tohto vyhlásenia o ochrane údajov objasňujú ich práva.

Skupina uvex prijala ako prevádzkovateľ viacero technických a organizačných opatrení s cieľom zabezpečiť čo najdokonalejšiu ochranu osobných údajov spracúvaných prostredníctvom tejto internetovej stránky. Napriek tomu môžu prenosy údajov prostredníctvom internetu v zásade vykazovať bezpečnostné nedostatky, takže absolútnu ochranu zaručiť nemožno. Z tohto dôvodu nám každá dotknutá osoba môže osobné údaje poskytnúť aj alternatívnym spôsobom, napríklad telefonicky.

1. Vymedzenie pojmov

Vyhlásenie o ochrane údajov skupiny uvex vychádza z terminológie, ktorú používal európsky legislatívny orgán pri prijímaní všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR). Naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov má byť ľahko čitateľné a zrozumiteľné pre verejnosť, ako aj pre našich zákazníkov a obchodných partnerov. Aby sme to zaručili, chceli by sme najprv objasniť používané pojmy.

V tomto vyhlásení o ochrane údajov používame okrem iného tieto pojmy:

a) Osobné údaje

Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“). Identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

b) Dotknutá osoba

Dotknutá osoba je každá identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracúva prevádzkovateľ.

c) Spracúvanie

Spracúvanie je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.

d) Obmedzenie spracúvania

Obmedzenie spracúvania je označenie uchovávaných osobných údajov s cieľom obmedziť ich spracúvanie v budúcnosti.

e) Profilovanie

Profilovanie je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, predovšetkým analýzy alebo predvídania aspektov dotknutej fyzickej osoby súvisiacich s výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom.

f) Pseudonymizácia

Pseudonymizácia je spracúvanie osobných údajov takým spôsobom, aby osobné údaje už nebolo možné priradiť konkrétnej dotknutej osobe bez použitia dodatočných informácií, pokiaľ sa takéto dodatočné informácie uchovávajú oddelene a vzťahujú sa na ne technické a organizačné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby osobné údaje neboli priradené identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe.

g) Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov. V prípade, že sa účely a prostriedky tohto spracúvania stanovujú v práve Únie alebo v práve členského štátu, možno prevádzkovateľa alebo konkrétne kritériá na jeho určenie určiť v práve Únie alebo v práve členského štátu.

h) Sprostredkovateľ

Sprostredkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.

i) Príjemca

Príjemca je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú bez ohľadu na to, či je treťou stranou. Orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, sa však nepovažujú za príjemcov.

j) Tretia strana

Tretia strana je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt než dotknutá osoba, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ a osoby, ktoré sú na základe priameho poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa poverené spracúvaním osobných údajov. Pokiaľ ide o spoločnosti skupiny uvex, spoločnosti pridružené k tejto spoločnosti sa nepovažujú za tretie strany.

k) Súhlas

Súhlas je akýkoľvek slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby, ktorým formou vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu vyjadruje súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týka.

2. Meno a adresa prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov, iných zákonov o ochrane údajov a iných ustanovení týkajúcich sa ochrany údajov platiacich v členských štátoch Európskej únie je:

UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG
Würzburger Straße 181
90766 Fürth
Nemecko

Tel.: 49(0)911-9736-1592
E-mail: O.Roth@uvex.de
Webová stránka: www.uvex.de

3. Meno a adresa zodpovednej osoby

Zodpovednou osobou pre spoločnosti skupiny uvex je:

Otto Roth

UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG
Würzburger Straße 181
90766 Fürth
Nemecko

Tel.: + 49(0)911-9736-1592
E-mail: O.Roth@uvex.de
Webová stránka: www.uvex.de

Každá dotknutá osoba sa so všetkými otázkami a podnetmi týkajúcimi sa ochrany údajov môže kedykoľvek obrátiť priamo na našu zodpovednú osobu.

4. Súbory cookie

Internetové stránky skupiny uvex používajú súbory cookie. Súbory cookie sú textové súbory, ktoré sa prostredníctvom internetového prehliadača umiestnia a uložia v počítačovom systéme.

Mnohé internetové stránky a servery používajú súbory cookie. Mnohé súbory cookie obsahujú takzvaný identifikátor cookie. Identifikátor cookie je jednoznačná identifikácia súboru cookie. Pozostáva z reťazca znakov, prostredníctvom ktorého je možné internetové stránky a servery priradiť konkrétnemu internetovému prehliadaču, v ktorom bol súbor cookie uložený. To navštevovaným internetovým stránkam a serverom umožňuje odlíšiť konkrétny prehliadač dotknutej osoby od iných internetových prehliadačov, ktoré obsahujú iné súbory cookie. Prostredníctvom jednoznačného identifikátora cookie možno rozpoznať a identifikovať určitý internetový prehliadač.

Vďaka používaniu súborov cookie môže skupina uvex používateľom tejto internetovej stránky poskytovať používateľsky prístupnejšie služby, ktoré by bez umiestnenia súborov cookie neboli možné.

Prostredníctvom súboru cookie možno na našej internetovej stránke optimalizovať informácie a ponuky v zmysle používateľa. Súbory cookie nám umožňujú, ako už bolo uvedené, rozpoznávať používateľov našej internetovej stránky. Účelom tohto rozpoznania je uľahčiť používateľom používanie našej internetovej stránky. Používateľ internetovej stránky, ktorá používa súbory cookie, nemusí napríklad pri každej návšteve danej internetovej stránky znova zadávať prístupové údaje, pretože tento úkon za používateľa prevezmú internetová stránka a súbor cookie umiestnený v jeho počítačovom systéme. Ďalším príkladom je súbor cookie nákupného košíka v internetovom obchode. Internetový obchod si prostredníctvom súboru cookie zaznamená tovary, ktoré si zákazník vložil do virtuálneho nákupného košíka.

Dotknutá osoba môže umiestňovaniu súborov cookie našou internetovou stránkou prostredníctvom konkrétneho nastavenia používaného internetového prehliadača kedykoľvek zabrániť a tým umiestňovanie súborov cookie natrvalo zakázať. Ďalej možno už umiestnené súbory cookie prostredníctvom internetového prehliadača alebo iných softvérových programov kedykoľvek odstrániť. To je možné vo všetkých bežných internetových prehliadačoch. Ak dotknutá osoba v používanom internetovom prehliadači deaktivuje umiestňovanie súborov cookie, nemusí byť možné používanie všetkých funkcií našej internetovej stránky v plnom rozsahu.

5. Zhromažďovanie všeobecných údajov a informácií

Internetové stránky skupiny uvex pri každom vyvolaní internetových stránok dotknutou osobou alebo automatizovaným systémom zhromažďujú rad všeobecných údajov a informácií. Tieto všeobecné údaje a informácie sa ukladajú do súborov denníka servera. Zhromažďovať sa môžu informácie o (1) používanom type a verzii prehliadačov, (2) operačnom systéme používanom pristupujúcim systémom, (3) internetovej stránke, z ktorej sa pristupujúci systém dostane na našu internetovú stránku (takzvaný odkazujúci server), (4) webových podstránkach, ktoré sa prostredníctvom pristupujúceho systému aktivujú na našej internetovej stránke, (5) dátume a čase prístupu na internetovú stránku, (6) adrese internetového protokolu (adresa IP), (7) poskytovateľovi internetových služieb pristupujúceho systému a (8) iné podobné údaje a informácie, ktoré súžia na odvracanie hrozieb v prípade napadnutí našich systémov informačných technológií.

Pri používaní týchto všeobecných údajov a informácií nevyvodzuje skupina uvex žiadne závery v súvislosti s dotknutou osobou. Tieto informácie sú oveľa viac potrebné na (1) správne podanie obsahov našej internetovej stránky, (2) optimalizáciu obsahov internetovej stránky, ako aj reklamy pre ne, (3) zaručenie trvalej funkčnosti našich systémov informačných technológií a techniky našej internetovej stránky, ako aj (4) poskytnutie informácií potrebných na účely trestného konania orgánom činným v trestnom konaní v prípade počítačového útoku. To znamená, že skupina uvex tieto anonymne získavané informácie vyhodnocuje na jednej strane štatisticky a ďalej s cieľom zvýšiť ochranu a bezpečnosť údajov v našej spoločnosti, aby sa v konečnom dôsledku zabezpečila optimálna úroveň ochrany pre nami spracúvané osobné údaje. Anonymné údaje súborov denníka servera sa uchovávajú oddelene od všetkých osobných údajov uvedených dotknutou osobou.

6. Registrácia na našej internetovej stránke

Dotknutá osoba má možnosť zaregistrovať sa na internetovej stránke prevádzkovateľa s uvedením osobných údajov. To, ktoré osobné údaje sa pri tom prevádzkovateľovi poskytnú, vyplýva z príslušnej vstupnej masky, ktorá sa na registráciu použije. Osobné údaje uvedené dotknutou osobou sa získavajú a ukladajú výlučne na vnútorné použitie u prevádzkovateľa a na vlastné účely. Prevádzkovateľ môže zabezpečiť postúpenie jednému alebo viacerým sprostredkovateľom, napríklad doručovateľskej spoločnosti, ktorá používa osobné údaje takisto výlučne na interné použitie, ktoré možno priradiť prevádzkovateľovi.

Registráciou na internetovej stránke prevádzkovateľa sa ďalej uložia adresa IP poskytnutá poskytovateľom internetových služieb (PIS) dotknutej osoby, dátum, ako aj čas registrácie. Ukladanie týchto údajov sa vykonáva v kontexte toho, že len tak možno zabrániť zneužitiu našich služieb a že tieto údaje v prípade potreby umožňujú objasnenie spáchaných trestných činov. To znamená, že ukladanie týchto údajov je potrebné na zabezpečenie prevádzkovateľa. Tieto údaje sa v zásade nepostupujú tretím stranám, pokiaľ na postúpenie neexistuje žiadna zákonná povinnosť alebo postúpenie slúži trestnému stíhaniu.

Registrácia dotknutej osoby s dobrovoľným uvedením osobných údajov slúži prevádzkovateľovi na to, aby mohol dotknutej osobe ponúkať obsahy alebo služby, ktoré na základe povahy veci možno ponúknuť len registrovaným používateľom. Registrované osoby môžu osobné údaje uvedené pri registrácii kedykoľvek pozmeniť alebo ich nechať úplne odstrániť zo súboru údajov prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ každej dotknutej osobe kedykoľvek na požiadanie poskytne informácie o tom, ktoré osobné údaje sú o dotknutej osobe uložené. Prevádzkovateľ ďalej opravuje alebo odstraňuje osobné údaje na želanie alebo pokyn dotknutej osoby, pokiaľ tomu nebránia žiadne zákonné povinnosti uchovávania. Zodpovedná osoba označená v tomto vyhlásení o ochrane údajov menom a všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú dotknutej osobe v tejto súvislosti k dispozícii ako kontaktné osoby.

7. Predplatné nášho bulletinu

Na internetových stránkach skupiny uvex sa používateľom poskytuje možnosť predplatiť si bulletin našej spoločnosti. To, ktoré osobné údaje sa pri objednaní bulletinu poskytnú prevádzkovateľovi, vyplýva zo vstupnej masky, ktorá sa na to použije.

Skupina uvex prostredníctvom bulletinu svojich zákazníkov a obchodných partnerov v pravidelných intervaloch informuje o ponukách spoločnosti. Dotknutá osoba môže bulletin našej spoločnosti v zásade dostávať len v tom prípade, ak (1) daná dotknutá osoba disponuje platnou e-mailovou adresou a ak (2) sa daná dotknutá osoba zaregistruje na zasielanie bulletinu. Na e-mailovú adresu, ktorú dotknutá osoba prvýkrát zadala na zasielanie bulletinu, sa z právnych dôvodov zašle potvrdzujúci e-mail v rámci metódy double-opt-in (dvojitého explicitného súhlasu). Tento potvrdzujúci e-mail slúži na kontrolu toho, či majiteľ e-mailovej adresy odsúhlasil prijímanie bulletinu ako dotknutá osoba.

Pri prihlásení sa na odber bulletinu ďalej ukladáme poskytovateľom internetových služieb (PIS) poskytnutú adresu IP počítačového systému, ktorý použila dotknutá osoba v čase prihlásenia sa na odber, ako aj dátum a čas prihlásenia sa na odber. Získavanie týchto údajov je potrebné na to, aby bolo neskôr možné identifikovať (potenciálne) zneužitie e-mailovej adresy dotknutej osoby a slúži teda na právne krytie prevádzkovateľa.

Osobné údaje získané v rámci prihlásenia sa na odber bulletinu sa používajú výlučne na zasielanie nášho bulletinu. Ďalej možno predplatiteľov bulletinu e-mailom informovať, pokiaľ je to potrebné na prevádzkovanie bulletinovej služby alebo s tým súvisiacu registráciu, k čomu by došlo v prípade zmien v ponuke bulletinu alebo pri zmene technických podmienok. Osobné údaje získané v rámci bulletinovej služby sa nepostupujú tretím stranám. Predplatenie nášho bulletinu môže dotknutá osoba kedykoľvek vypovedať. Súhlas s uchovávaním osobných údajov, ktorý nám udelila dotknutá osoba na účely zasielania bulletinu, možno kedykoľvek odvolať. Na účely odvolania súhlasu sa v každom bulletine uvádza príslušný odkaz. Ďalej existuje vždy možnosť odhlásiť sa z odberu bulletinu aj priamo na internetovej stránke prevádzkovateľa alebo to oznámiť prevádzkovateľovi iným spôsobom.

8. Sledovanie bulletinu

Bulletiny skupiny uvex obsahujú takzvané sledovacie pixely. Sledovací pixel je miniatúrna grafika, ktorá sa vkladá do e-mailov zasielaných vo formáte HTML na umožnenie záznamu a analýzy súboru denníka. Tak možno štatisticky vyhodnocovať úspešnosť alebo neúspešnosť online marketingových kampaní. Pomocou vloženého sledovacieho pixelu dokáže skupina uvex zistiť, či a kedy dotknutá osoba otvorila e-mail a ktoré odkazy uvedené v e-maile dotknutá osoba načítala.

Takéto osobné údaje získané prostredníctvom sledovacích pixelov obsiahnutých v bulletinoch ukladá a vyhodnocuje prevádzkovateľ alebo jeho sprostredkovateľ s cieľom optimalizovať zasielanie bulletinu a obsah budúcich bulletinov ešte viac prispôsobiť záujmom dotknutej osoby. Dotknuté osoby majú kedykoľvek právo príslušné osobitné vyhlásenie o súhlase poskytnuté prostredníctvom metódy double-opt-in odvolať. Po odvolaní súhlasu prevádzkovateľ tieto osobné údaje odstráni. Odhlásenie sa z odberu bulletinu považuje skupina uvex automaticky za odvolanie súhlasu.

9. Možnosť kontaktovania prostredníctvom internetovej stránky

Internetové stránky skupiny uvex obsahujú na základe zákonných predpisov údaje, ktoré umožňujú rýchle elektronické nadviazanie kontaktu s našou spoločnosťou, ako aj bezprostrednú komunikáciu s nami, čo zahŕňa aj všeobecnú adresu takzvanej elektronickej pošty (e-mailovú adresu). Pokiaľ dotknutá osoba kontaktuje prevádzkovateľa prostredníctvom e-mailu alebo kontaktného formulára, osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou sa automaticky ukladajú. Takéto osobné údaje, ktoré dotknutá osoba dobrovoľne poskytne prevádzkovateľovi, sa ukladajú na účely spracovania alebo kontaktovania dotknutej osoby. Tieto osobné údaje sa nepostupujú tretím stranám.

10. Funkcia komentárov na blogu internetovej stránky

Skupina uvex poskytuje používateľom na blogu, ktorý sa nachádza na internetovej stránke prevádzkovateľa, možnosť zanechávať individuálne komentáre k príspevkom na blogu. Blog je spravidla verejne prístupný portál vedený na internetovej stránke, na ktorom jedna alebo viaceré osoby, nazývané blogeri alebo weboví blogeri, uverejňujú svoje články alebo myšlienky na takzvaných blogpostoch. Na blogpostoch môžu spravidla zanechávať komentáre tretie strany.

Ak dotknutá osoba zanechá komentár na blogu uverejnenom na tejto internetovej stránke, budú sa okrem komentárov zanechaných dotknutou osobou ukladať a zverejňovať aj údaje o čase zadania komentára, ako aj o používateľskom mene (pseudonyme) vybratom dotknutou osobou. Ďalej sa protokoluje adresa IP poskytnutá poskytovateľom internetových služieb (PIS) dotknutej osoby. K tomuto ukladaniu adresy IP dochádza z bezpečnostných dôvodov a pre prípad, že dotknutá osoba zanechaným komentárom poruší práva tretích strán alebo uverejní protiprávny obsah. K ukladaniu týchto osobných údajov teda dochádza vo vlastnom záujme prevádzkovateľa, aby sa v prípade porušenia zákona mohol zbaviť viny. Takéto získané osobné informácie sa nepostupujú tretím stranám, pokiaľ takéto postúpenie nepredpisuje zákon, alebo pokiaľ neslúži na právnu obhajobu prevádzkovateľa.

11. Rutinné odstraňovanie a blokovanie osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva a uchováva osobné údaje dotknutých osôb len na obdobie, ktoré je potrebné na dosiahnutie účelu uchovávania alebo tak dlho, ako stanovil európsky legislatívny orgán alebo iný zákonodarca v zákonoch alebo predpisoch, ktorými sa riadi prevádzkovateľ.

Ak účel uchovávania zanikne, alebo ak uplynie lehota uchovávania predpísaná európskym legislatívnym orgánom alebo iným príslušným zákonodarcom, osobné údaje sa rutinne a v súlade s právnymi predpismi zablokujú alebo odstránia.

12. Práva dotknutej osoby

a) Právo na potvrdenie

Každá dotknutá osoba má právo priznané európskym legislatívnym orgánom požadovať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak chce dotknutá osoba požadovať uplatnenie tohto práva na potvrdenie, môže sa na tento účel kedykoľvek obrátiť na našu zodpovednú osobu alebo na iného zamestnanca prevádzkovateľa.

b) Právo na prístup k údajom

Každá osoba dotknutá spracúvaním osobných údajov má právo zaručené európskym legislatívnym orgánom kedykoľvek od prevádzkovateľa bezplatne získať informácie o uložených osobných údajoch o jej osobe a kópiu tejto informácie. Európsky zákonodarný orgán dotknutej osobe ďalej priznal prístup k týmto informáciám:

 • účely spracúvania,
 • kategórie spracúvaných osobných údajov,
 • príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie,
 • ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie,
 • existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu,
 • existencia práva podať sťažnosť dozornému orgánu,
 • ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby: všetky dostupné informácie o pôvode údajov
 • existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 GDPR a – aspoň v týchto prípadoch – zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.

Dotknutá osoba má ďalej právo na informácie o tom, či sa osobné údaje preniesli do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. Ak je to tak, má dotknutá osoba okrem toho právo byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu.

Ak chce dotknutá osoba požadovať uplatnenie tohto práva na prístup k údajom, môže sa na tento účel kedykoľvek obrátiť na našu zodpovednú osobu alebo na iného zamestnanca prevádzkovateľa.

c) Právo na opravu

Každá osoba dotknutá spracúvaním osobných údajov má právo zaručené európskym legislatívnym orgánom požadovať bezodkladnú opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má ďalej právo požadovať, pri zohľadnení účelov spracúvania, doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

Ak chce dotknutá osoba požadovať uplatnenie tohto práva na opravu, môže sa na tento účel kedykoľvek obrátiť na našu zodpovednú osobu alebo na iného zamestnanca prevádzkovateľa.

d) Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“)

Každá osoba dotknutá spracúvaním osobných údajov má právo zaručené európskym legislatívnym orgánom od prevádzkovateľa požadovať bezodkladné vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov a ak nie je potrebné spracovanie:

 • Osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali.
 • Dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR alebo článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie.
 • Dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 GDPR a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 GDPR.
 • Osobné údaje sa spracúvali nezákonne.
 • Osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha.
 • Osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 GDPR.

Ak je splnený niektorý z uvedených dôvodov, alebo ak chce dotknutá osoba dať podnet na vymazanie osobných údajov uchovávaných skupinou uvex, môže sa na tento účel kedykoľvek obrátiť na našu zodpovednú osobu alebo na iného zamestnanca prevádzkovateľa. Zodpovedná osoba skupiny uvex alebo iný zamestnanec zabezpečí, aby sa žiadosti o vymazanie bezodkladne vyhovelo.

Ak skupina uvex osobné údaje zverejnila, a ak je naša spoločnosť ako prevádzkovateľ podľa článku 17 ods. 1 GDPR povinná osobné údaje vymazať, prijme skupina uvex so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na implementáciu primerané opatrenia vrátane technických, aby informovala ostatných prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie uverejnených osobných údajov o tom, že dotknutá osoba týchto ostatných prevádzkovateľov žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky, pokiaľ nie je potrebné spracovanie. Zodpovedná osoba skupiny uvex alebo iný zamestnanec zabezpečí v konkrétnom prípade potrebné kroky.

e) Právo na obmedzenie spracúvania

Každá osoba dotknutá spracúvaním osobných údajov má právo zaručené európskym legislatívnym orgánom od prevádzkovateľa požadovať obmedzenie spracúvania, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

 • Dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov.
 • Spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia.
 • Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
 • Dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 GDPR a zatiaľ nie je isté, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Ak je splnená niektorá z uvedených podmienok, alebo ak chce dotknutá osoba požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov uchovávaných skupinou uvex, môže sa na tento účel kedykoľvek obrátiť na našu zodpovednú osobu alebo na iného zamestnanca prevádzkovateľa. Zodpovedná osoba skupiny uvex alebo iný zamestnanec zabezpečí obmedzenie spracúvania.

f) Právo na prenosnosť údajov

Každá osoba dotknutá spracúvaním osobných údajov má právo zaručené európskym legislatívnym orgánom získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Okrem toho má právo zaslať tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR alebo článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR, a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami, pokiaľ spracúvanie nie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.

Dotknutá osoba má ďalej pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov podľa článku 20 ods. 1 GDPR právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné a pokiaľ to nemá nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných osôb.

Na účel uplatnenia práva na prenosnosť údajov sa dotknutá osoba môže kedykoľvek obrátiť na zodpovednú osobu menovanú skupinou uvex alebo na iného zamestnanca.

g) Právo namietať

Každá osoba dotknutá spracúvaním osobných údajov má právo zaručené európskym legislatívnym orgánom kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) GDPR. To sa týka aj profilovania založeného na uvedených ustanoveniach.

V prípade namietania skupina uvex ďalej nespracúva osobné údaje, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Ak skupina uvex osobné údaje spracúva na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely takéhoto marketingu. To platí aj pre profilovanie v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu skupinou uvex na účely priameho marketingu, nebude skupina uvex osobné údaje už na také účely spracúvať.

Dotknutá osoba má ďalej právo namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ak skupina uvex tieto osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 GDPR, s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu.

Na účel uplatnenia práva namietať sa dotknutá osoba môže obrátiť priamo na zodpovednú osobu skupiny uvex alebo na iného zamestnanca. V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti a bez ohľadu na smernicu 2002/58/ES môže dotknutá osoba okrem toho uplatňovať svoje právo namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.

h) Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Každá osoba dotknutá spracúvaním osobných údajov má právo zaručené európskym legislatívnym orgánom, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú, pokiaľ rozhodnutie nie je (1) nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom alebo (2) povolené právom Únie alebo právom členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha a ktorým sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby alebo (3) založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.

Ak je rozhodnutie (1) nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom alebo (2) založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby, skupina uvex vykoná vhodné opatrenia na ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby, a to aspoň práva na ľudský zásah zo strany prevádzkovateľa, práva vyjadriť svoje stanovisko a práva napadnúť rozhodnutie.

Ak chce dotknutá osoba uplatniť práva týkajúce sa automatizovaných rozhodnutí, môže sa na tento účel kedykoľvek obrátiť na našu zodpovednú osobu alebo na iného zamestnanca prevádzkovateľa.

i) Právo na odvolanie súhlasu týkajúce sa ochrany údajov

Každá osoba dotknutá spracúvaním osobných údajov má právo zaručené európskym legislatívnym orgánom kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov.

Ak chce dotknutá osoba uplatniť svoje právo na odvolanie súhlasu, môže sa na tento účel kedykoľvek obrátiť na našu zodpovednú osobu alebo na iného zamestnanca prevádzkovateľa.

13. Ochrana údajov pri uchádzaní sa o zamestnanie a v procese uchádzania sa o zamestnanie

Prevádzkovateľ získava a spracúva osobné údaje uchádzačov na účel uskutočnenia procesu uchádzania sa o zamestnanie. Spracúvanie sa môže uskutočňovať aj elektronicky. Tak tomu môže byť najmä v prípade, keď uchádzač zašle príslušné podklady uchádzača prevádzkovateľovi elektronicky, napríklad e-mailom alebo prostredníctvom webového formulára poskytovaného na internetovej stránke. Ak prevádzkovateľ uzatvorí s uchádzačom pracovnú zmluvu, budú sa poskytnuté údaje v súlade s právnymi predpismi uchovávať na účely realizácie pracovnoprávneho vzťahu. Ak prevádzkovateľ neuzatvorí s uchádzačom pracovnú zmluvu, podklady uchádzača sa dva mesiace po oznámení rozhodnutia o odmietnutí automaticky vymažú, pokiaľ vymazaniu nebránia žiadne oprávnené záujmy prevádzkovateľa, alebo pokiaľ uchádzač nesúhlasil s dlhším uchovávaním, a to maximálne 6 mesiacov od oznámenia rozhodnutia o odmietnutí. Iným oprávneným záujmom v tomto zmysle je napríklad dokazovacia povinnosť v konaní podľa všeobecného zákona o rovnosti zaobchádzania (AGG).

14. Ustanovenia o ochrane údajov týkajúce sa používania Facebooku

Prevádzkovateľ integroval do tejto internetovej stránky komponenty spoločnosti Facebook. Facebook je sociálna sieť.

Sociálna sieť je na internete prevádzkované sociálne fórum, online spoločenstvo, ktoré používateľom spravidla umožňuje komunikovať medzi sebou a vo virtuálnom priestore vstupovať do vzťahov. Sociálna sieť môže slúžiť ako platforma na výmenu názorov a skúseností alebo internetovému spoločenstvu umožňuje poskytovať osobné a obchodné informácie. Facebook používateľom sociálnej siete okrem iného umožňuje vytváranie súkromných profilov, nahrávanie fotografií a prepojovanie prostredníctvom žiadostí o zaradenie medzi priateľov.

Prevádzkovateľom Facebooku je spoločnosť Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Prevádzkovateľom spracúvajúcim osobné údaje dotknutých osôb žijúcich mimo USA alebo Kanady je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko.

Pri každom načítaní niektorej zo samostatných stránok tejto internetovej stránky, ktorú prevádzkuje prevádzkovateľ a do ktorej bol integrovaný facebookový komponent (zásuvný modul Facebook), príslušný facebookový komponent automaticky zabezpečí, aby internetový prehliadač v systéme informačných technológií dotknutej osoby prevzal z Facebooku vyobrazenie príslušného facebookového komponentu. Celkový prehľad všetkých zásuvných modulov Facebooku nájdete na stránke https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=sk_SK. V rámci tohto technického postupu získava spoločnosť Facebook informácie o tom, ktorú konkrétnu podstránku našej internetovej stránky navštevuje dotknutá osoba.

Pokiaľ je dotknutá osoba zároveň prihlásená na Facebooku, rozpozná spoločnosť Facebook pri každom načítaní našej internetovej stránky dotknutou osobou a počas celého trvania príslušnej návštevy našej internetovej stránky, ktorú konkrétnu podstránku našej internetovej stránky dotknutá osoba navštevuje. Tieto informácie sa zhromažďujú prostredníctvom facebookového komponentu a spoločnosť Facebook ich priraďuje k príslušnému facebookovému účtu dotknutej osoby. Ak stlačí dotknutá osoba jedno z facebookových tlačidiel integrovaných do našej internetovej stránky, napríklad tlačidlo „Páči sa mi“, alebo ak zanechá dotknutá osoba komentár, priradí spoločnosť Facebook túto informáciu k osobnému používateľskému facebookovému účtu dotknutej osoby a uloží tieto osobné údaje.

Spoločnosť Facebook získa prostredníctvom facebookového komponentu informáciu o tom, že dotknutá osoba navštívila našu internetovú stránku, vždy, keď je dotknutá osoba v čase načítania našej internetovej stránky zároveň prihlásená na Facebooku; k tomu dôjde nezávisle od toho, či dotknutá osoba na facebookový komponent klikne alebo nie. Ak si dotknutá osoba takéto poskytovanie informácií Facebooku neželá, môže poskytovaniu zabrániť tým, že sa pred načítaním našej internetovej stránky odhlási zo svojho facebookového účtu.

V zásadách využívania údajov zverejnených spoločnosťou Facebook, ktoré možno nájsť na stránke https://sk-sk.facebook.com/about/privacy/, sa poskytuje prehľad o získavaní, spracúvaní a využívaní osobných údajov spoločnosťou Facebook. Ďalej sa tam ozrejmuje, aké možnosti nastavenia poskytuje Facebook na účely ochrany súkromnej sféry dotknutej osoby. Okrem toho možno získať rôzne aplikácie, ktoré umožňujú potláčanie prenosu údajov do Facebooku, napríklad aplikácia Facebook-Blocker od poskytovateľa Webgraph. Takéto aplikácie môže dotknutá osoba používať na potláčanie prenosu údajov do Facebooku.

Meranie konverzií pomocou pixelu aktivity návštevníka od Facebooku

S vaším súhlasom, ktorý ste udelili nasledovným spôsobom

„Súhlasím s používaním pixelu aktivity návštevníka od Facebooku“,

používame počas spustenia našej internetovej stránky „pixel aktivity návštevníka“ spoločnosti

Facebook Inc.

1601 S. California Ave,
Palo Alto, CA 94304, USA
(ďalej len „Facebook“)

Takto možno sledovať správanie používateľov potom, ako sú po kliknutí na reklamu Facebooku presmerovaní na webovú stránku poskytovateľa. Tento postup slúži na vyhodnocovanie účinnosti reklamy Facebooku na štatistické účely a účely prieskumu trhu a môže prispieť k optimalizácii budúcich opatrení v oblasti reklamy.

Získané údaje sú pre nás anonymné, čiže nám neumožňujú zistiť identitu používateľov. Príslušné údaje sa však ukladajú a spracúvajú na Facebooku, takže prepojenie s príslušným používateľským profilom je možné a Facebook môže údaje používať na vlastné reklamné účely v súlade so zásadami využívania údajov spoločnosti Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy/). Facebooku a jeho partnerom môžete umožniť zapínať a vypínať reklamu na Facebooku a mimo neho. Na tieto účely je ďalej možné na vašom počítači uložiť súbor cookie.

Súhlas s používaním pixelu aktivity návštevníka môžu udeliť len používatelia, ktorí sú starší ako 13 rokov. Ak ste mladší, žiadame vás, aby ste o dovolenie poprosili svojich oprávnených zástupcov.

Ak chcete svoj súhlas odvolať, kliknite sem: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/

Zakázať Facebook pixel

15. Ustanovenia o ochrane údajov týkajúce sa používania snímok Getty Images

Prevádzkovateľ integroval do tejto internetovej stránky komponenty agentúry Getty Images. Getty Images je americká fotografická agentúra. Fotografická agentúra je spoločnosť, ktorá na trhu ponúka snímky a iný obrazový materiál. Fotografické agentúry spravidla uvádzajú na trh fotografie, ilustrácie a filmový materiál. Prostredníctvom fotografickej agentúry licencujú rôzni zákazníci, zvlášť prevádzkovatelia internetových stránok, redakcie tlačených a televíznych médií a reklamné agentúry, fotografie, ktoré používajú.

Prevádzkovateľom komponentov Getty Images je spoločnosť Getty Images International, 1st Floor, The Herbert Building, The Park, Carrickmines, Dublin 18, Írsko.

Agentúra Getty Images povoľuje (príp. bezplatné) vkladanie archívnych fotografií. Vkladanie je pripojenie alebo integrácia určitého cudzieho obsahu, napríklad textu, videa alebo obrázkov, ktoré sa poskytujú z cudzej internetovej stránky a potom sa zverejnia na vlastnej internetovej stránke. Na vkladanie sa používa takzvaný vkladací kód. Vkladací kód je kód HTML, ktorý prevádzkovateľ internetovej stránky integruje do internetovej stránky. Ak prevádzkovateľ internetovej stránky integroval vkladací kód, externý obsah druhej internetovej stránky sa spravidla zobrazí, len čo sa internetová stránka navštívi. Na zobrazenie cudzieho obsahu sa cudzí obsah ihneď nahrá z druhej internetovej stránky. Na stránke https://www.gettyimages.de/resources/embed poskytuje agentúra Getty Images ďalšie informácie o vkladaní obsahu.

Technickou implementáciou vkladacieho kódu, ktorý umožňuje zobrazovanie fotografií agentúry Getty Images, sa adresa IP internetového pripojenia, prostredníctvom ktorého dotknutá osoba pristupuje na našu internetovú stránku, prenáša do Agentúry Getty Images. Agentúra Getty Images ďalej zhromažďuje informácie o našej internetovej stránke, type používaného prehliadača a čase a trvaní prístupu. Okrem toho môže agentúra Getty Images zhromažďovať informácie o navigácii, teda informácie o tom, ktoré z našich podstránok dotknutá osoba navštívila a na ktoré odkazy sa kliklo, ako aj o iných interakciách, ktoré dotknutá osoba pri návšteve našej internetovej stránky vykonala. Tieto údaje môže agentúra Getty Images ukladať a vyhodnocovať.

Ďalšie informácie a platné ustanovenia o ochrane údajov agentúry Getty Images nájdete na stránke https://www.gettyimages.de/company/privacy-policy.

16. Ustanovenia o ochrane údajov týkajúce sa používania služby Google AdSense

Prevádzkovateľ integroval do tejto internetovej stránky službu Google AdSense. Google AdSense je online služba, ktorá umožňuje umiestňovanie reklamy na stránkach tretích strán. Služba Google AdSense je založená na algoritme, ktorý vyberá reklamu zobrazovanú na stránkach tretích strán podľa obsahu príslušnej stránky tretej strany. Služba Google AdSense povoľuje zameriavanie sa na záujmy používateľa v sieti internet, ktoré sa realizuje prostredníctvom generovania individuálnych používateľských profilov.

Prevádzkovateľom komponentu služby Google AdSense je spoločnosť Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Účelom komponentu služby Google AdSense je integrácia reklamy do našej internetovej stránky. Služba Google AdSense umiestni súbor cookie do systému informačných technológií dotknutej osoby. Čo sú súbory cookie, už bolo vysvetlené vyššie. Umiestnenie súboru cookie umožní spoločnosti Alphabet Inc. vykonať analýzu používania našej internetovej stránky. Pri každom načítaní niektorej zo samostatných stránok tejto internetovej stránky, ktorú prevádzkuje prevádzkovateľ a do ktorej bol integrovaný komponent služby Google AdSense, príslušný komponent služby Google AdSense automaticky zabezpečí, aby internetový prehliadač v systéme informačných technológií dotknutej osoby zasielal spoločnosti Alphabet Inc. údaje na účely online reklamy a účtovania provízií. V rámci tohto technického postupu získava spoločnosť Alphabet Inc. informácie o osobných údajoch, ako ja napríklad adresa IP dotknutej osoby, ktorá spoločnosti Alphabet Inc. slúži na sledovanie pôvodu návštevníkov a kliknutí a následne na umožnenie účtovania provízií.

Dotknutá osoba môže umiestňovaniu súborov cookie našou internetovou stránkou, ako sa uvádza vyššie, prostredníctvom konkrétneho nastavenia používaného internetového prehliadača kedykoľvek zabrániť a tým umiestňovanie súborov cookie natrvalo zakázať. Takéto nastavenie internetového prehliadača by zabránilo aj tomu, aby spoločnosť Alphabet Inc. umiestnila súbor cookie do systému informačných technológií dotknutej osoby. Ďalej možno súbor cookie už umiestnený spoločnosťou Alphabet Inc. kedykoľvek vymazať prostredníctvom internetového prehliadača alebo iných softvérových programov.

Služba Google AdSense okrem toho používa takzvané sledovacie pixely. Sledovací pixel je miniatúrna grafika, ktorá sa vkladá do internetových stránok na umožnenie záznamu a analýzy súboru denníka, prostredníctvom čoho možno vykonávať štatistické vyhodnocovanie. Pomocou vloženého sledovacieho pixelu dokáže spoločnosť Alphabet Inc. zistiť, či a kedy dotknutá osoba otvorila internetovú stránku a na ktoré odkazy dotknutá osoba klikla. Sledovacie pixely slúžia okrem iného na vyhodnocovanie toku návštevníkov internetovej stránky.

Prostredníctvom služby Google AdSense sa osobné údaje a informácie, čo zahŕňa aj adresu IP a čo je potrebné na zhromažďovanie informácií o zobrazovanej reklame a jej účtovanie, prenášajú do spoločnosti Alphabet Inc. do Spojených štátov amerických. Tieto osobné údaje sa ukladajú a spracúvajú v Spojených štátoch amerických. Spoločnosť Alphabet Inc. môže tieto údaje získané technickým postupom za určitých okolností postúpiť tretím stranám.

Podrobnejšie vysvetlenie služby Google-AdSense nájdete na stránke www.google.sk/intl/sk/adsense/start/ .

17. Ustanovenia o ochrane údajov týkajúce sa používania služby Google Analytics (s funkciou anonymizácie)

Prevádzkovateľ integroval do tejto internetovej stránky komponent služby Google Analytics (s funkciou anonymizácie). Google Analytics je webová analytická služba. Webová analytika je získavanie, zber a vyhodnocovanie údajov o správaní sa návštevníkov internetových stránok. Webová analytická služba zhromažďuje okrem iného údaje o tom, z ktorej internetovej stránky prišla dotknutá osoba na inú internetovú stránku (takzvaný odkazujúci server), na ktoré podstránky internetovej stránky sa pristupovalo alebo ako často sa podstránka prehliadala a ako dlho sa na nej zotrvávalo. Webová analytika sa zväčša používa na optimalizáciu internetovej stránky a na analýzu nákladov a prínosov internetovej reklamy.

Prevádzkovateľom komponentu služby Google Analytics je spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Prevádzkovateľ používa na webovú analýzu prostredníctvom služby Google Analytics doplnok „_gat._anonymizeIp“. Prostredníctvom tohto doplnku spoločnosť Google skracuje a anonymizuje adresu IP internetového pripojenia dotknutej osoby, keď sa prístup na naše internetové stránky uskutoční z členského štátu Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je signatárom Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

Účelom komponentu služby Google Analytics je analýza tokov návštevníkov na našej internetovej stránke. Spoločnosť Google používa získané údaje a informácie okrem iného na vyhodnocovanie našej internetovej stránky, na zostavovanie online správ o aktivitách na našich internetových stránkach a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním našej internetovej stránky.

Služba Google Analytics umiestni súbor cookie do systému informačných technológií dotknutej osoby. Čo sú súbory cookie, už bolo vysvetlené vyššie. Umiestnenie súboru cookie umožní spoločnosti Google vykonať analýzu používania našej internetovej stránky. Pri každom načítaní niektorej zo samostatných stránok tejto internetovej stránky, ktorú prevádzkuje prevádzkovateľ a do ktorej bol integrovaný komponent služby Google Analytics, príslušný komponent služby Google Analytics automaticky zabezpečí, aby internetový prehliadač v systéme informačných technológií dotknutej osoby zasielal spoločnosti Google údaje na účely online analýzy. V rámci tohto technického postupu získava spoločnosť Google informácie o osobných údajoch, ako je napríklad adresa IP dotknutej osoby, ktorá spoločnosti Google slúži na sledovanie pôvodu návštevníkov a následne na umožnenie účtovania provízií.

Prostredníctvom súborov cookie sa ukladajú osobné informácie, napríklad čas prístupu, miesto, z ktorého sa prístup uskutočnil a frekvencia návštev našej internetovej stránky dotknutou osobou. Pri každej návšteve našich internetových stránok sa tieto osobné údaje vrátane adresy IP internetového pripojenia používaného dotknutou osobou prenášajú do spoločnosti Google v Spojených štátoch amerických. Tieto osobné údaje ukladá spoločnosť Google v Spojených štátoch amerických. Spoločnosť Google môže tieto údaje získané technickým postupom za určitých okolností postúpiť tretím stranám.

Dotknutá osoba môže umiestňovaniu súborov cookie našou internetovou stránkou, ako sa uvádza vyššie, prostredníctvom konkrétneho nastavenia používaného internetového prehliadača kedykoľvek zabrániť a tým umiestňovanie súborov cookie natrvalo zakázať. Takéto nastavenie používaného internetového prehliadača by zabránilo aj tomu, aby spoločnosť Google umiestnila súbor cookie do systému informačných technológií dotknutej osoby. Ďalej možno súbor cookie už umiestnený službou Google Analytics kedykoľvek vymazať prostredníctvom internetového prehliadača alebo iných softvérových programov.

Dotknutá osoba má ďalej možnosť namietať proti zhromažďovaniu údajov vytvorených službou Google Analytics týkajúcich sa používania tejto internetovej stránky, ako aj proti spracúvaniu týchto údajov spoločnosťou Google a zabrániť tak takýmto operáciám. Na tento účel musí dotknutá osoba prevziať doplnok prehliadača z adresy https://tools.google.com/dlpage/gaoptout a nainštalovať ho. Tento doplnok prehliadača službe Google Analytics prostredníctvom rozhrania JavaScript oznámi, že sa službe Google Analytics nesmú zasielať žiadne údaje a informácie o návštevníkoch internetových stránok. Nainštalovanie doplnku prehliadača hodnotí spoločnosť Google ako námietku. Ak sa systém informačných technológií dotknutej osoby neskôr vymaže, naformátuje alebo preinštaluje, musí dotknutá osoba doplnok prehliadača nainštalovať znova, aby sa služba Google Analytics deaktivovala. Ak dotknutá osoba alebo iná osoba patriaca do jej okruhu pôsobnosti doplnok prehliadača odinštaluje alebo deaktivuje, je možné doplnok prehliadača opätovne nainštalovať alebo aktivovať.

Ďalšie informácie a platné ustanovenia o ochrane údajov spoločnosti Google možno nájsť na stránke https://policies.google.com/privacy?hl=sk/ a na stránke https://www.google.com/analytics/terms/de.html. Podrobnejšie informácie o službe Google Analytics nájdete na stránke https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

18. Ustanovenia o ochrane údajov týkajúce sa používania funkcie Google Remarketing

Prevádzkovateľ integroval na tejto internetovej stránke služby funkcie Google Remarketing. Google Remarketing je funkcia služby Google-AdWords, ktorá spoločnosti umožňuje nechať zobraziť reklamu takým používateľom internetu, ktorí predtým navštívili internetovú stránku spoločnosti. Integrácia funkcie Google Remarketing preto spoločnosti umožňuje vytvárať reklamu založenú na správaní používateľa a následne nechať zobrazovať používateľovi internetu reklamu prispôsobenú jeho záujmom.

Prevádzkovateľom služieb funkcie Google Remarketing je spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Účelom funkcie Google Remarketing je zobrazovanie reklamy prispôsobenej záujmom. Funkcia Google Remarketing nám umožňuje zobrazovať prostredníctvom reklamnej siete Google alebo na iných internetových stránkach reklamu prispôsobenú individuálnym potrebám a záujmom používateľov internetu.

Funkcia Google Remarketing umiestni súbor cookie do systému informačných technológií dotknutej osoby. Čo sú súbory cookie, už bolo vysvetlené vyššie. Umiestnenie súboru cookie umožní spoločnosti Google znovu rozpoznať návštevníka našej internetovej stránky, ktorý niekoľkokrát za sebou načíta internetové stránky, ktoré sú takisto členmi reklamnej siete Google. Každým načítaním internetovej stránky, do ktorej bola integrovaná služba funkcie Google Remarketing, sa u spoločnosti Google automaticky identifikuje internetový prehliadač dotknutej osoby. V rámci tohto technického postupu získava spoločnosť Google informácie o osobných údajoch, ako je napríklad adresa IP alebo správanie používateľa pri prehliadaní internetových stránok, ktoré spoločnosť Google používa okrem iného na zobrazovanie reklamy prispôsobenej záujmom.

Prostredníctvom súboru cookie sa ukladajú osobné informácie, napríklad internetové stránky navštívené dotknutou osobou. Pri každej návšteve našich internetových stránok sa teda osobné údaje vrátane adresy IP internetového pripojenia používaného dotknutou osobou prenášajú do spoločnosti Google v Spojených štátoch amerických. Tieto osobné údaje ukladá spoločnosť Google v Spojených štátoch amerických. Spoločnosť Google môže tieto údaje získané technickým postupom za určitých okolností postúpiť tretím stranám.

Dotknutá osoba môže umiestňovaniu súborov cookie našou internetovou stránkou, ako sa uvádza vyššie, prostredníctvom konkrétneho nastavenia používaného internetového prehliadača kedykoľvek zabrániť a tým umiestňovanie súborov cookie natrvalo zakázať. Takéto nastavenie používaného internetového prehliadača by zabránilo aj tomu, aby spoločnosť Google umiestnila súbor cookie do systému informačných technológií dotknutej osoby. Ďalej možno súbor cookie už umiestnený službou Google Analytics kedykoľvek vymazať prostredníctvom internetového prehliadača alebo iných softvérových programov.

Dotknutá osoba ďalej môže namietať proti zobrazovaniu reklamy prispôsobenej záujmom zo strany spoločnosti Google. Na tento účel musí dotknutá osoba z každého internetového prehliadača, ktorý používa, otvoriť odkaz https://adssettings.google.sk a tam vykonať požadované nastavenia.

Ďalšie informácie a platné ustanovenia o ochrane údajov spoločnosti Google možno nájsť na stránke policies.google.com/privacy.

19. Ustanovenia o ochrane údajov týkajúce sa používania sociálnej siete Google+

Prevádzkovateľ integroval ako komponent do tejto internetovej stránky tlačidlo sociálnej siete Google+. Google+ je takzvaná sociálna sieť. Sociálna sieť je na internete prevádzkované sociálne fórum, online spoločenstvo, ktoré používateľom spravidla umožňuje komunikovať medzi sebou a vo virtuálnom priestore vstupovať do vzťahov. Sociálna sieť môže slúžiť ako platforma na výmenu názorov a skúseností alebo internetovému spoločenstvu umožňuje poskytovať osobné a obchodné informácie. Google+ používateľom sociálnej siete okrem iného umožňuje vytváranie súkromných profilov, nahrávanie fotografií a prepojovanie prostredníctvom žiadostí o zaradenie medzi priateľov.

Prevádzkovateľom sociálnej siete Google+ je spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Pri každom načítaní niektorej zo samostatných stránok tejto internetovej stránky, ktorú prevádzkuje prevádzkovateľ a do ktorej bolo integrované tlačidlo sociálnej siete Google+, príslušné tlačidlo sociálnej siete Google+ automaticky zabezpečí, aby internetový prehliadač v systéme informačných technológií dotknutej osoby prevzal od spoločnosti Google vyobrazenie príslušného tlačidla sociálnej siete Google+. V rámci tohto technického postupu získava spoločnosť Google informácie o tom, ktorú konkrétnu podstránku našej internetovej stránky navštevuje dotknutá osoba. Podrobnejšie informácie o sociálnej sieti Google+ nájdete na stránke developers.google.com/+/.

Pokiaľ je dotknutá osoba zároveň prihlásená na sociálnej sieti Google+, rozpozná spoločnosť Google pri každom načítaní našej internetovej stránky dotknutou osobou a počas celého trvania príslušnej návštevy našej internetovej stránky, ktorú konkrétnu podstránku našej internetovej stránky dotknutá osoba navštevuje. Tieto informácie sa zhromažďujú prostredníctvom tlačidla Google+ a spoločnosť Google ich priraďuje k príslušnému účtu Google+ dotknutej osoby.

Ak stlačí dotknutá osoba jedno z tlačidiel Google+ integrovaných do našej internetovej stránky a odovzdá tým odporúčanie Google+1, priradí spoločnosť Google túto informáciu k osobnému používateľskému účtu Google+ dotknutej osoby a uloží tieto osobné údaje. Spoločnosť Google uloží odporúčanie Google+1 dotknutej osoby a v súlade s podmienkami, ktoré dotknutá osoba v tejto súvislosti prijala, ho verejne sprístupní. Odporúčanie Google+1 odovzdané dotknutou osobou na tejto internetovej stránke sa následne spoločne s ostatnými osobnými údajmi, napríklad s názvom účtu Google+1 používaného dotknutou osobou a fotografiou, ktorá je na ňom uložená, uloží a spracuje v iných službách spoločnosti Google, napríklad vo výsledkoch vyhľadávania vyhľadávača Google, v účte Google dotknutej osoby alebo na iných miestach, napríklad na internetových stránkach alebo v súvislosti s reklamou. Spoločnosť Google ďalej môže návštevu tejto internetovej stránky prepojiť s inými osobnými údajmi uloženými v spoločnosti Google. Spoločnosť Google ďalej zaznamenáva tieto osobné informácie na účely vylepšenia alebo optimalizácie rôznych služieb spoločnosti Google.

Spoločnosť Google získa prostredníctvom tlačidla Google+ informáciu o tom, že dotknutá osoba navštívila našu internetovú stránku, vždy, keď je dotknutá osoba v čase načítania našej internetovej stránky zároveň prihlásená na sociálnej sieti Google+; k tomu dôjde nezávisle od toho, či dotknutá osoba na tlačidlo Google+ klikne alebo nie.

Ak si dotknutá osoba poskytovanie osobných údajov spoločnosti Google neželá, môže takémuto poskytovaniu zabrániť tým, že sa pred načítaním našej internetovej stránky odhlási zo svojho účtu Google+.

Ďalšie informácie a platné ustanovenia o ochrane údajov spoločnosti Google možno nájsť na stránke https://policies.google.com/privacy?hl=sk/. Ďalšie informácie spoločnosti Google o tlačidle Google+1 nájdete na stránke developers.google.com/+/web/buttons-policy .

20. Ustanovenia o ochrane údajov týkajúce sa používania služby Google AdWords

Prevádzkovateľ integroval do tejto internetovej stránky službu Google AdWords. Google AdWords je služba internetovej reklamy, ktorá umožňuje inzerentom umiestňovať reklamu do výsledkov vyhľadávania vo vyhľadávačoch, ako aj do reklamnej siete Google. Google AdWords inzerentovi umožňuje vopred stanoviť určité kľúčové slová, na základe ktorých sa reklama vo výsledkoch vyhľadávania vo vyhľadávači Google zobrazí výlučne vtedy, keď používateľ pomocou vyhľadávača načíta výsledok vyhľadávania relevantný z hľadiska kľúčových slov. V reklamnej sieti Google sa reklama pomocou automatického algoritmu a pri zohľadnení vopred stanovených kľúčových slov distribuuje na tematicky relevantné internetové stránky.

Prevádzkovateľom služby Google AdWords je spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Účelom služby Google AdWords je propagácia našej internetovej stránky zobrazovaním reklamy relevantnej z hľadiska záujmov na internetových stránkach tretích strán a vo výsledkoch vyhľadávania vo vyhľadávači Google a zobrazovanie cudzej reklamy na našej internetovej stránke.

Ak sa dotknutá osoba prostredníctvom reklamy Google dostane na našu internetovú stránku, uloží Google v systéme informačných technológií dotknutej osoby takzvaný konverzný súbor cookie. Čo sú súbory cookie, už bolo vysvetlené vyššie. Konverzný súbor cookie stratí po tridsiatich dňoch svoju platnosť a neslúži na identifikáciu dotknutej osoby. Prostredníctvom konverzného súboru cookie, pokiaľ ešte neuplynula jeho platnosť, sa zisťuje, či boli na našej internetovej stránke načítané určité podstránky, napríklad nákupný košík systému internetového nakupovania. Prostredníctvom konverzného súboru cookie môžeme my aj spoločnosť Google zisťovať, či dotknutá osoba, ktorá sa na našu internetovú stránku dostala prostredníctvom reklamy AdWords, vygenerovala obrat, teda či vykonala alebo zrušila nákup tovaru.

Údaje a informácie získané používaním konverzného súboru cookie používa spoločnosť Google na zostavovanie štatistiky návštevnosti našej internetovej stránky. Túto štatistiku návštevnosti následne používame na určenie celkového počtu používateľov, ktorí boli na nás presmerovaní prostredníctvom reklamy AdWords, teda na určenie úspešnosti alebo neúspešnosti príslušnej reklamy AdWords s cieľom optimalizovať pre budúcnosť našu reklamu AdWords. Ani našej spoločnosť ani iným inzerentom využívajúcim službu Google AdWords neposkytuje spoločnosť Google informácie, na základe ktorých by bolo možné identifikovať dotknutú osobu.

Prostredníctvom konverzného súboru cookie sa ukladajú osobné informácie, napríklad internetové stránky navštívené dotknutou osobou. Pri každej návšteve našich internetových stránok sa teda osobné údaje vrátane adresy IP internetového pripojenia používaného dotknutou osobou prenášajú do spoločnosti Google v Spojených štátoch amerických. Tieto osobné údaje ukladá spoločnosť Google v Spojených štátoch amerických. Spoločnosť Google môže tieto údaje získané technickým postupom za určitých okolností postúpiť tretím stranám.

Dotknutá osoba môže umiestňovaniu súborov cookie našou internetovou stránkou, ako sa uvádza vyššie, prostredníctvom konkrétneho nastavenia používaného internetového prehliadača kedykoľvek zabrániť a tým umiestňovanie súborov cookie natrvalo zakázať. Takéto nastavenie používaného internetového prehliadača by zabránilo aj tomu, aby spoločnosť Google umiestnila konverzný súbor cookie do systému informačných technológií dotknutej osoby. Ďalej možno súbor cookie už umiestnený službou Google AdWords kedykoľvek vymazať prostredníctvom internetového prehliadača alebo iných softvérových programov.

Dotknutá osoba ďalej môže namietať proti zobrazovaniu reklamy prispôsobenej záujmom zo strany spoločnosti Google. Na tento účel musí dotknutá osoba z každého internetového prehliadača, ktorý používa, otvoriť odkaz https://adssettings.google.sk a tam vykonať požadované nastavenia.

Ďalšie informácie a platné ustanovenia o ochrane údajov spoločnosti Google možno nájsť na stránke https://policies.google.com/privacy?hl=sk/.

21. Google Tag Manager

Táto webová stránka používa službu Google Tag Manager. Táto služba umožňuje správu tagov webových stránok pomocou rozhrania. Služba Google Tag Manager implementuje len tagy. Znamená to: Neukladajú sa žiadne súbory cookie a nezaznamenávajú sa žiadne osobné údaje. Služba Google Tag Manager aktivuje iné tagy, ktoré prípadne zaznamenávajú údaje. Služba Google Tag Manager však nemá prístup k týmto údajom. Ak sa na úrovni domény alebo súborov cookie použila deaktivácia, zostane zachovaná pre všetky sledovacie tagy, ak ich implementuje služba Google Tag Manager.

22. Ustanovenia o ochrane údajov týkajúce sa používania služby Instagram

Prevádzkovateľ integroval do tejto internetovej stránky komponenty služby Instagram. Instagram je služba, ktorú možno charakterizovať ako audiovizuálnu platformu a ktorá umožňuje zdieľanie fotografií a videí, ako aj ďalšie šírenie takýchto údajov na iných sociálnych sieťach.

Prevádzkovateľom služieb Instagramu je spoločnosť Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.

Pri každom načítaní niektorej zo samostatných stránok tejto internetovej stránky, ktorú prevádzkuje prevádzkovateľ a do ktorej bol integrovaný komponent služby Instagram (tlačidlo Instagramu), príslušný komponent služby Instagram automaticky zabezpečí, aby internetový prehliadač v systéme informačných technológií dotknutej osoby prevzal zo spoločnosti Instagram vyobrazenie príslušného komponentu služby Instagram. V rámci tohto technického postupu získava spoločnosť Instagram informácie o tom, ktorú konkrétnu podstránku našej internetovej stránky navštevuje dotknutá osoba.

Pokiaľ je dotknutá osoba zároveň prihlásená na Instagrame, rozpozná spoločnosť Instagram pri každom načítaní našej internetovej stránky dotknutou osobou a počas celého trvania príslušnej návštevy našej internetovej stránky, ktorú konkrétnu podstránku dotknutá osoba navštevuje. Tieto informácie sa zhromažďujú prostredníctvom komponentu služby Instagram a spoločnosť Instagram ich priraďuje k príslušnému účtu dotknutej osoby na Instagrame. Ak stlačí dotknutá osoba jedno z tlačidiel Instagramu integrovaných do našej internetovej stránky, priradia sa tým prenesené údaje a informácie k osobnému používateľskému účtu dotknutej osoby na Instagrame, ktorý ich uloží a spracuje.

Spoločnosť Instagram získa prostredníctvom komponentu služby Instagram informáciu o tom, že dotknutá osoba navštívila našu internetovú stránku, vždy, keď je dotknutá osoba v čase načítania našej internetovej stránky zároveň prihlásená na Instagrame; k tomu dôjde nezávisle od toho, či dotknutá osoba na komponent služby Instagram klikne alebo nie. Ak si dotknutá osoba takéto poskytovanie informácií spoločnosti Instagram neželá, môže poskytovaniu zabrániť tým, že sa pred načítaním našej internetovej stránky odhlási zo svojho účtu na Instagrame.

Ďalšie informácie a platné ustanovenia o ochrane údajov služby Instagram možno nájsť na stránke https://help.instagram.com/155833707900388 a https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

23. Ustanovenia o ochrane údajov týkajúce sa používania sociálnej siete LinkedIn

Prevádzkovateľ integroval do tejto internetovej stránky komponenty spoločnosti LinkedIn Corporation. LinkedIn je internetová sociálna sieť, ktorá umožňuje prepájanie používateľov s existujúcimi obchodnými kontaktmi, ako aj nadväzovanie nových obchodných kontaktov. LinkedIn používa viac ako 400 miliónov osôb vo viac ako 200 krajinách. To robí zo siete LinkedIn momentálne najväčšiu platformu na obchodné kontakty a jednu z najnavštevovanejších internetových stránok na svete.

Prevádzkovateľom sociálnej siete LinkedIn je spoločnosť LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. Za záležitosti týkajúce sa ochrany osobných údajov mimo USA je zodpovedná pobočka LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Írsko.

Pri každom načítaní našej internetovej stránky, ktorá je vybavená komponentom LinkedIn (zásuvný modul LinkedIn), tento komponent zabezpečí, aby internetový prehliadač používaný dotknutou osobou prevzal príslušné vyobrazenie komponentu LinkedIn. Ďalšie informácie o zásuvných moduloch spoločnosti LinkedIn nájdete na stránke https://developer.linkedin.com/plugins. V rámci tohto technického postupu získava LinkedIn informácie o tom, ktorú konkrétnu podstránku našej internetovej stránky navštevuje dotknutá osoba.

Pokiaľ je dotknutá osoba zároveň prihlásená na sociálnej sieti LinkedIn, rozpozná spoločnosť LinkedIn pri každom načítaní našej internetovej stránky dotknutou osobou a počas celého trvania príslušnej návštevy našej internetovej stránky, ktorú konkrétnu podstránku našej internetovej stránky dotknutá osoba navštevuje. Tieto informácie sa zhromažďujú prostredníctvom komponentu LinkedIn a spoločnosť LinkedIn ich priraďuje k príslušnému účtu LinkedIn dotknutej osoby. Ak stlačí dotknutá osoba tlačidlo LinkedIn integrované do našej internetovej stránky, priradí spoločnosť LinkedIn túto informáciu k osobnému používateľskému účtu LinkedIn dotknutej osoby a uloží tieto osobné údaje.

Spoločnosť LinkedIn získa prostredníctvom komponentu LinkedIn informáciu o tom, že dotknutá osoba navštívila našu internetovú stránku, vždy, keď je dotknutá osoba v čase načítania našej internetovej stránky zároveň prihlásená na sociálnej sieti LinkedIn; k tomu dôjde nezávisle od toho, či dotknutá osoba na komponent LinkedIn klikne alebo nie. Ak si dotknutá osoba takéto poskytovanie informácií spoločnosti LinkedIn neželá, môže poskytovaniu zabrániť tým, že sa pred načítaním našej internetovej stránky odhlási zo svojho účtu LinkedIn.

Spoločnosť LinkedIn poskytuje na stránke https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls možnosť zrušiť odber e-mailových správ, SMS správ a cielenej reklamy, ako aj spravovať nastavenia reklamy. Spoločnosť LinkedIn ďalej využíva partnerov ako Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua a Lotame, ktorí môžu umiestňovať súbory cookie. Takéto súbory cookie možno odmietnuť na stránke https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Platné ustanovenia o ochrane údajov spoločnosti LinkedIn nájdete na stránke https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Zásady používania súborov cookie sociálnej siete LinkedIn nájdete na stránke https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

24. Ustanovenia o ochrane údajov týkajúce sa používania sociálnej siete Pinterest

Prevádzkovateľ integroval do tejto internetovej stránky komponenty spoločnosti Pinterest Inc. Pinterest je takzvaná sociálna sieť. Sociálna sieť je na internete prevádzkované sociálne fórum, online spoločenstvo, ktoré používateľom spravidla umožňuje komunikovať medzi sebou a vo virtuálnom priestore vstupovať do vzťahov. Sociálna sieť môže slúžiť ako platforma na výmenu názorov a skúseností alebo internetovému spoločenstvu umožňuje poskytovať osobné a obchodné informácie. Pinterest používateľom sociálnej siete okrem iného umožňuje na virtuálnych nástenkách uverejňovať zbierky fotografií a jednotlivé fotografie, ako aj opisy (takzvané pripínanie), ktoré potom ďalší používatelia môžu zdieľať (takzvané opätovné pripínanie) alebo k nim môžu pridávať komentáre.

Prevádzkovateľom sociálnej siete Pinterest je spoločnosť Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA.

Pri každom načítaní niektorej zo samostatných stránok tejto internetovej stránky, ktorú prevádzkuje prevádzkovateľ a do ktorej bol integrovaný komponent spoločnosti Pinterest (zásuvný modul Pinterest), príslušný komponent spoločnosti Pinterest automaticky zabezpečí, aby internetový prehliadač v systéme informačných technológií dotknutej osoby prevzal zo sociálnej siete Pinterest vyobrazenie príslušného komponentu Pinterestu. Podrobnejšie informácie o sociálnej sieti Pinterest nájdete na stránke https://sk.pinterest.com/. V rámci tohto technického postupu získava spoločnosť Pinterest informácie o tom, ktorú konkrétnu podstránku našej internetovej stránky navštevuje dotknutá osoba.

Pokiaľ je dotknutá osoba zároveň prihlásená na sociálnej sieti Pinterest, rozpozná spoločnosť Pinterest pri každom načítaní našej internetovej stránky dotknutou osobou a počas celého trvania príslušnej návštevy našej internetovej stránky, ktorú konkrétnu podstránku našej internetovej stránky dotknutá osoba navštevuje. Tieto informácie sa zhromažďujú prostredníctvom komponentu Pinterestu a spoločnosť Pinterest ich priraďuje k príslušnému účtu dotknutej osoby na Pintereste. Ak stlačí dotknutá osoba tlačidlo Pinterest integrované do našej internetovej stránky, priradí spoločnosť Pinterest túto informáciu k osobnému používateľskému účtu dotknutej osoby na Pintereste a uloží tieto osobné údaje.

Spoločnosť Pinterest získa prostredníctvom komponentu Pinterestu informáciu o tom, že dotknutá osoba navštívila našu internetovú stránku, vždy, keď je dotknutá osoba v čase načítania našej internetovej stránky zároveň prihlásená na Pintereste; k tomu dôjde nezávisle od toho, či dotknutá osoba na komponent Pinterestu klikne alebo nie. Ak si dotknutá osoba takéto poskytovanie informácií spoločnosti Pinterest neželá, môže poskytovaniu zabrániť tým, že sa pred načítaním našej internetovej stránky odhlási zo svojho účtu na Pintereste.

V zásadách využívania údajov zverejnených spoločnosťou Pinterest, ktoré možno nájsť na stránke policy.pinterest.com/sk/privacy-policy/, sa poskytuje prehľad o získavaní, spracúvaní a využívaní osobných údajov spoločnosťou Pinterest.

25. Ustanovenia o ochrane údajov týkajúce sa používania komponentu Shariff

Prevádzkovateľ integroval do tejto internetovej stránky komponent Shariff. Komponent Shariff poskytuje tlačidlá sociálnych médií spĺňajúce požiadavky na ochranu údajov. Aplikácia Shariff bola vyvinutá pre nemecký počítačový magazín c't a distribuuje ju spoločnosť GitHub, Inc.

Vývojárom komponentu je spoločnosť GitHub, Inc. 88 Colin P. Kelly Junior Street, San Francisco, CA 94107, USA.

Sociálnymi sieťami poskytované tlačidlové riešenia prenášajú osobné údaje do príslušnej sociálnej siete spravidla už vtedy, keď používateľ navštívi internetovú stránku, do ktorej bolo integrované tlačidlo sociálneho média. Pri používaní komponentu Shariff sa do sociálnych sietí osobné údaje zasielajú až vtedy, keď návštevník internetovej stránky aktívne stlačí jedno z tlačidiel sociálnych médií. Ďalšie informácie o komponente Shariff nájdete v počítačovom magazíne c't na stránke https://www.heise.de/newsticker/meldung/Datenschutz-und-Social-Media-Der-c-t-Shariff-ist-im-Einsatz-2470103.html. Účelom používania komponentu Shariff je chrániť osobné údaje návštevníkov našej internetovej stránky a zároveň nám umožniť integrovať do tejto internetovej stránky tlačidlové riešenie pre sociálne siete.

Ďalšie informácie a platné ustanovenia o ochrane údajov spoločnosti GitHub nájdete na stránke https://help.github.com/articles/github-privacy-policy/.

26. Ustanovenia o ochrane údajov týkajúce sa používania služby Twitter

Prevádzkovateľ integroval do tejto internetovej stránky komponent služby Twitter. Twitter je viacjazyčná, verejne prístupná mikroblogovacia služba, prostredníctvom ktorej môžu používatelia uverejňovať a šíriť takzvané tweety, teda krátke správy, ktoré sú obmedzené na 140 znakov. Tieto krátke správy si môže načítať každý, teda aj osoby neprihlásené do služby Twitter. Tweety sa však zobrazujú aj takzvaným nasledovníkom príslušného používateľa. Nasledovníci sú ostatní používatelia služby Twitter, ktorí sledujú tweety používateľa. Služba Twitter ďalej umožňuje prostredníctvom hashtagov, prepojení alebo re-tweetov osloviť široké publikum.

Prevádzkovateľom služby Twitter je spoločnosť Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Pri každom načítaní niektorej zo samostatných stránok tejto internetovej stránky, ktorú prevádzkuje prevádzkovateľ a do ktorej bol integrovaný komponent služby Twitter (tlačidlo Twitteru), príslušný komponent služby Twitter automaticky zabezpečí, aby internetový prehliadač v systéme informačných technológií dotknutej osoby prevzal zo služby Twitter vyobrazenie príslušného komponentu služby Twitter. Ďalšie informácie o tlačidlách Twitteru nájdete na stránke https://about.twitter.com/de/resources/buttons. V rámci tohto technického postupu získava spoločnosť Twitter informácie o tom, ktorú konkrétnu podstránku našej internetovej stránky navštevuje dotknutá osoba. Účelom integrácie komponentu služby Twitter je umožniť našim používateľom ďalšie šírenie obsahu tejto internetovej stránky, oboznamovať digitálny svet s touto internetovou stránkou a zvyšovať počty našich návštevníkov.

Pokiaľ je dotknutá osoba zároveň prihlásená v službe Twitter, rozpozná spoločnosť Twitter pri každom načítaní našej internetovej stránky dotknutou osobou a počas celého trvania príslušnej návštevy našej internetovej stránky, ktorú konkrétnu podstránku našej internetovej stránky dotknutá osoba navštevuje. Tieto informácie sa zhromažďujú prostredníctvom komponentu služby Twitter a spoločnosť Twitter ich priraďuje k príslušnému účtu dotknutej osoby v službe Twitteri. Ak stlačí dotknutá osoba jedno z tlačidiel Twitteru integrovaných do našej internetovej stránky, priradia sa tým prenesené údaje a informácie k osobnému používateľskému účtu dotknutej osoby na Twitteri, ktorý ich uloží a spracuje.

Spoločnosť Twitter získa prostredníctvom komponentu služby Twitter informáciu o tom, že dotknutá osoba navštívila našu internetovú stránku, vždy, keď je dotknutá osoba v čase načítania našej internetovej stránky zároveň prihlásená v službe Twitter; k tomu dôjde nezávisle od toho, či dotknutá osoba na komponent služby Twitter klikne alebo nie. Ak si dotknutá osoba takéto poskytovanie informácií spoločnosti Twitter neželá, môže poskytovaniu zabrániť tým, že sa pred načítaním našej internetovej stránky odhlási zo svojho účtu v službe Twitter.

Platné ustanovenia o ochrane údajov spoločnosti Twitter nájdete na stránke https://twitter.com/privacy?lang=de.

27. Ustanovenia o ochrane údajov týkajúce sa používania sociálnej siete Xing

Prevádzkovateľ integroval do tejto internetovej stránky komponenty sociálnej siete Xing. Xing je internetová sociálna sieť, ktorá umožňuje prepájanie používateľov s existujúcimi obchodnými kontaktmi, ako aj nadväzovanie nových obchodných kontaktov. Jednotliví používatelia si môžu na sociálnej sieti Xing vytvoriť osobný profil. Spoločnosti si môžu na sociálnej sieti Xing napríklad vytvárať podnikové profily alebo uverejňovať pracovné ponuky.

Prevádzkovateľom sociálnej siete Xing je spoločnosť XING AG, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Nemecko.

Pri každom načítaní niektorej zo samostatných stránok tejto internetovej stránky, ktorú prevádzkuje prevádzkovateľ a do ktorej bol integrovaný komponent spoločnosti Xingu (zásuvný modul Xing), príslušný komponent spoločnosti Xing automaticky zabezpečí, aby internetový prehliadač v systéme informačných technológií dotknutej osoby prevzal zo sociálnej siete Xing vyobrazenie príslušného komponentu Xingu. Ďalšie informácie o zásuvných moduloch spoločnosti Xing nájdete na stránke https://dev.xing.com/plugins. V rámci tohto technického postupu získava spoločnosť Xing informácie o tom, ktorú konkrétnu podstránku našej internetovej stránky navštevuje dotknutá osoba.

Pokiaľ je dotknutá osoba zároveň prihlásená na sociálnej sieti Xingu, rozpozná spoločnosť Xing pri každom načítaní našej internetovej stránky dotknutou osobou a počas celého trvania príslušnej návštevy našej internetovej stránky, ktorú konkrétnu podstránku našej internetovej stránky dotknutá osoba navštevuje. Tieto informácie sa zhromažďujú prostredníctvom komponentu Xingu a spoločnosť Xing ich priraďuje k príslušnému účtu dotknutej osoby na Xingu. Ak stlačí dotknutá osoba jedno z tlačidiel Xing integrovaných do našej internetovej stránky, napríklad tlačidlo „Zdieľať“, priradí spoločnosť Xing túto informáciu k osobnému používateľskému účtu dotknutej osoby na sociálnej sieti Xing a uloží tieto osobné údaje.

Spoločnosť Xing získa prostredníctvom komponentu Xing informáciu o tom, že dotknutá osoba navštívila našu internetovú stránku, vždy, keď je dotknutá osoba v čase načítania našej internetovej stránky zároveň prihlásená na Xingu; k tomu dôjde nezávisle od toho, či dotknutá osoba na komponent Xing klikne alebo nie. Ak si dotknutá osoba takéto poskytovanie informácií spoločnosti Xing neželá, môže poskytovaniu zabrániť tým, že sa pred načítaním našej internetovej stránky odhlási zo svojho účtu na Xingu.

V ustanoveniach o ochrane údajov zverejnených spoločnosťou Xing, ktoré možno nájsť na stránke www.xing.com/privacy, sa poskytuje prehľad o získavaní, spracúvaní a využívaní osobných údajov spoločnosťou Xing. Spoločnosť Xing ďalej na stránke https://www.xing.com/app/share?op=data_protection uvádza informácie o ochrane údajov pre tlačidlo zdieľania Xing.

28. Ustanovenia o ochrane údajov týkajúce sa používania služby YouTube

Prevádzkovateľ integroval do tejto internetovej stránky komponenty služby YouTube. YouTube je internetový videoportál, ktorý umožňuje vydavateľom videí bezplatné umiestňovanie videoklipov a iným používateľom rovnako bezplatné sledovanie, hodnotenie a komentovanie týchto videoklipov. YouTube umožňuje uverejňovanie všetkých druhov videí, preto na tomto internetovom portáli možno sledovať celé filmy a televízne programy, ale aj hudobné videoklipy, ukážky budúcich filmov alebo videá zhotovené samotnými používateľmi.

Prevádzkovateľom služby YouTube je spoločnosť YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Spoločnosť YouTube, LLC je dcérskou spoločnosťou spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Pri každom načítaní niektorej zo samostatných stránok tejto internetovej stránky, ktorú prevádzkuje prevádzkovateľ a do ktorej bol integrovaný komponent služby YouTube (YouTube video), príslušný komponent služby YouTube automaticky zabezpečí, aby internetový prehliadač v systéme informačných technológií dotknutej osoby prevzal zo služby YouTube vyobrazenie príslušného komponentu služby YouTube. Ďalšie informácie o službe YouTube môžete nájsť na stránke https://www.youtube.com/intl/sk/yt/about/. V rámci tohto technického postupu získavajú spoločnosti YouTube a Google informácie o tom, ktorú konkrétnu podstránku našej internetovej stránky navštevuje dotknutá osoba.

Pokiaľ je dotknutá osoba zároveň prihlásená v službe YouTube, rozpozná spoločnosť YouTube pri načítaní podstránky, ktorá obsahuje YouTube video, ktorú konkrétnu podstránku našej internetovej stránky dotknutá osoba navštevuje. Tieto informácie zhromažďujú spoločnosti YouTube a Google a priraďujú sa k príslušnému účtu služby YouTube dotknutej osoby.

Spoločnosti YouTube a Google získajú prostredníctvom komponentu služby YouTube informáciu o tom, že dotknutá osoba navštívila našu internetovú stránku, vždy, keď je dotknutá osoba v čase načítania našej internetovej stránky zároveň prihlásená v službe YouTube; k tomu dôjde nezávisle od toho, či dotknutá osoba klikne na YouTube video alebo nie. Ak si dotknutá osoba takéto poskytovanie informácií spoločnostiam YouTube a Google neželá, môže poskytovaniu zabrániť tým, že sa pred načítaním našej internetovej stránky odhlási zo svojho účtu v službe YouTube.

V ustanoveniach o ochrane údajov zverejnených portálom YouTube, ktoré možno nájsť na stránke https://policies.google.com/privacy?hl=sk/, sa poskytuje prehľad o získavaní, spracúvaní a využívaní osobných údajov spoločnosťami YouTube a Google.

29. Platobný prostriedok: Ustanovenia o ochrane údajov týkajúce sa služby PayPal ako platobného prostriedku

Prevádzkovateľ integroval do tejto internetovej stránky komponenty služby PayPal. PayPal je internetový poskytovateľ platobných služieb. Platby sa uskutočňujú prostredníctvom takzvaných účtov PayPal, ktoré predstavujú virtuálne súkromné alebo firemné účty. Okrem toho je v službe PayPal možné uskutočňovať virtuálne platby prostredníctvom kreditných kariet, ak nemá používateľ účet PayPal. Účet PayPal sa vedie prostredníctvom e-mailovej adresy, preto neexistuje žiadne klasické číslo účtu. PayPal umožňuje uskutočňovať online platby v prospech tretích strán alebo aj prijímať platby. PayPal ďalej preberá správcovské funkcie a ponúka služby ochrany kupujúcich.

Európskym prevádzkovateľom služby PayPal je spoločnosť PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxembursko.

Ak si dotknutá osoba počas vytvárania objednávky v našom internetovom obchode ako spôsob platby vyberie „PayPal“, údaje dotknutej osoby sa automaticky zašlú do spoločnosti PayPal. Výberom tejto možnosti platby vyjadruje dotknutá osoba súhlas s prenosom osobných údajov potrebných na uskutočnenie platby.

V prípade údajov zaslaných do spoločnosti PayPal ide spravidla o meno, priezvisko, adresu, e-mailovú adresu, adresu IP, telefónne číslo, číslo mobilného telefónu alebo iné údaje, ktoré sú potrebné na uskutočnenie platby. Na spracovanie kúpnej zmluvy sú potrebné aj osobné údaje súvisiace s príslušnou objednávkou.

Účelom prenosu údajov je zabezpečenie uskutočnenia platby a predchádzanie podvodom. Prevádzkovateľ prenáša osobné údaje do spoločnosti PayPal najmä vtedy, ak na prenos existuje oprávnený záujem. Údaje, ktoré si vymieňajú spoločnosť PayPal a prevádzkovateľ, zasiela spoločnosť PayPal v prípade potreby do úverových registrov. Účelom prenosu týchto údajov je overovanie identity a bonity.

Spoločnosť PayPal postupuje osobné údaje v prípade potreby pridruženým spoločnostiam, poskytovateľom služieb alebo subdodávateľom, pokiaľ je to potrebné na plnenie zmluvných povinností alebo je potrebné spracovať údaje v objednávke.

Dotknutá osoba má možnosť kedykoľvek odvolať súhlas s manipuláciou s osobnými údajmi v spoločnosti PayPal. Odvolanie nemá vplyv na osobné údaje, ktoré sa nevyhnutne musia spracúvať, používať alebo zasielať na účely (zmluvného) uskutočnenia platby.

Platné ustanovenia o ochrane údajov spoločnosti PayPal nájdete na stránke https://www.paypal.com/sk/webapps/mpp/ua/privacy-prev?locale.x=sk_SK.

30. Právny základ spracúvania

Článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR slúži našej spoločnosti ako právny základ pre operácie spracúvania, pri ktorých potrebujeme súhlas na určitý účel spracovania. Ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, ako napríklad pri operáciách spracúvania, ktoré sú potrebné na dodanie tovaru alebo poskytnutie inej služby alebo protislužby, zakladá sa spracúvanie na článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR. To isté platí pre operácie spracúvania, ktoré sú potrebné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy, napríklad v prípadoch dopytu po našich produktoch a službách. Ak naša spoločnosť podlieha zákonnej povinnosti, ktorej splnenie si vyžaduje spracúvanie osobných údajov, napríklad splnenie daňových povinností, zakladá sa spracúvanie na článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR. V zriedkavých prípadoch môže byť spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na to, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby. K tomu by došlo napríklad v prípade, keby sa návštevník v našom podniku zranil a potom by sa jeho meno, jeho vek, údaje o jeho zdravotnej poisťovni alebo ďalšie životne dôležité informácie museli poskytnúť lekárovi, nemocnici alebo iným tretím stranám. V takom prípade by sa spracúvanie zakladalo na článku 6 ods. 1 písm. d) GDPR. Nakoniec by sa operácie spracúvania mohli zakladať na článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Na tomto právnom základe sú založené operácie spracúvania, na ktoré sa nevzťahuje žiadny z vyššie uvedených právnych základov, keď je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov našej spoločnosti alebo tretej strany, pokiaľ záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby neprevažujú nad takýmito záujmami. Takéto operácie spracúvania sú nám umožnené zvlášť preto, lebo ich zdôraznil európsky zákonodarný orgán. Bol toho názoru, že oprávnený záujem možno predpokladať vtedy, keď je dotknutá osoba zákazníkom prevádzkovateľa (dôvod 47 veta 2 GDPR).

31. Oprávnené záujmy pri spracovaní, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana

Ak sa spracúvanie osobných údajov zakladá na článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, je naším oprávneným záujmom vykonávanie našej obchodnej činnosti v prospech všetkých našich zamestnancov a našich akcionárov.

32. Doba uchovávania osobných údajov

Kritériom pre dobu uchovávania osobných údajov je príslušná zákonná lehota na uchovávanie. Po uplynutí lehoty sa príslušné údaje rutinne vymazávajú, pokiaľ už nie sú potrebné na plnenie zmluvy alebo začatie rokovania o zmluve.

33. Zákonné alebo zmluvné predpisy týkajúce sa poskytovania osobných údajov; nevyhnutnosť na uzatvorenie zmluvy; povinnosť dotknutej osoby poskytnúť osobné údaje; možné dôsledky neposkytnutia

Upozorňujeme vás, že poskytnutie osobných údajov je sčasti predpísané zákonom (napr. daňové predpisy) alebo môže vyplývať zo zmluvných dojednaní (napríklad údaje o zmluvnom partnerovi). Niekedy môže byť na účely uzatvorenia zmluvy potrebné, aby nám dotknutá osoba poskytla osobné údaje, ktoré následne musíme spracovať. Dotknutá osoba je napríklad povinná poskytnúť nám osobné údaje, keď s ňou naša spoločnosť uzatvára zmluvu. Neposkytnutie osobných údajov by malo za následok, že by sa s dotknutou osobou zmluva nemohla uzatvoriť. Pred poskytnutím osobných údajov dotknutou osobou sa musí dotknutá osoba obrátiť na našu zodpovednú osobu. Naša zodpovedná osoba v súvislosti s konkrétnym prípadom dotknutej osobe objasní, či je poskytnutie osobných údajov predpísané zákonom alebo zmluvou alebo či je potrebné na uzatvorenie zmluvy, či existuje povinnosť poskytnúť osobné údaje a aké dôsledky by malo neposkytnutie osobných údajov.

34. Existencia automatizovaného rozhodovania

Ako zodpovedná spoločnosť neuplatňujeme automatizované rozhodovanie alebo profilovanie.

Toto vyhlásenie o ochrane údajov zostavil generátor vyhlásení o ochrane údajov spoločnosti DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, ktorá pôsobí ako externá zodpovedná osoba, v spolupráci so spoločnosťou RC GmbH, ktorá recykluje použité počítače a kanceláriou WILDE BEUGER SOLMECKE | Rechtsanwälte.

Zdieľať Tlačiť
uvex
SAFETY