Obchodné a reklamačné podmienky pre distribútorov

1. Základné definície

Zverejnené  „Všeobecné obchodné podmienky“  sa riadia ustanoveniami všeobecne platného zákona (  č.102/2014 Z.z. ) a definujú podmienky  v obchodných vzťahoch pre zákazníka ( ďalej „kupujúci“ ) „veľkoobchod“  ( SZČO alebo právnická osoba zapísaná v obchodnom registri).

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim ( zákazník ) a spoločnosťou UVEX Safety SK k.s., IČO: 34149716, Jesenná 1, 080 05 Prešov, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: sro, vložka číslo: 10034/P  (ďalej len "prevádzkovateľ" alebo "predávajúci") uzatvorené na diaľku prostredníctvom serveru  http://www.uvex-safety.sk/.

Tieto obchodné vzťahy sa riadia právnou úpravou podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občianskeho  zákonníka.

Kontaktné údaje predávajúceho:

UVEX Safety SK k.s., IČO: 34149716, Jesenná 1, 080 05 Prešov, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: sro, vložka číslo: 10034/P

DIČ: 2020194693

IČ DPH: SK 2020194693

Prevádzka: Jesenná 1, 080 05 Prešov

Telefón: +421 51 77 32 138

Email: uvex@uvex-safety.sk

VOP sú zverejnené na internetových stránkach spoločnosti ( predávajúceho )  UVEX Safety SK k.s.    ( https://www.uvex-safety-shop.sk/ )  a súčasne aj v prevádzke predajcu na viditeľnom a dostupnom mieste.

Kupujúci je povinný pred nákupom oboznámiť sa s týmito VOP a súhlasiť s nimi. 

2. Základné podmienky spolupráce

Nakupovať vo firme  UVEX Safety SK k.s.  môže :

a/  SZČO  ( fyzická osoba ) alebo právnická osoba  ( platné ceny „ Veľkoobchod“ )  , ktorá má vo výpise z obchodného registra alebo živnostenskom liste oprávnenie na kúpu tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja

Podmienkou nákupu za ceny „ Veľkoobchod“ je registrácia kupujúceho na stránke  https://www.uvex-safety-shop.sk/ , mailom alebo osobne na kontaktnej adrese:

UVEX Safety SK k.s.,  Jesenná 1, 080 05 Prešov; e-mail: uvex@uvex-safety.sk

Registráciu schvaľuje admin stránky, resp. majiteľ firmy UVEX SAFETY SK K.S., a až po schválení má kupujúci umožnený prístup k cenám „ Veľkoobchod“, ktoré budú zaslané kupujúcemu na e-mail, uvedený v registrácii.

Akýkoľvek osobný kontakt medzi kupujúcim a predávajúcim je nutné si vopred dohodnúť telefonicky alebo mailom.

Tel. čísla: +421 51 77 32 138, +421 51 75 94 772 

e-mail: uvex@uvex-safety.sk   

3. Objednanie tovaru alebo služby

Tovar alebo službu je možné  objednať: telefonicky,  elektronicky e-mailom, osobne.

Všetky prijaté objednávky sú považované za návrh zmluvy ( obchodného vzťahu )  a sú považované za záväzné.

Kúpna zmluva ( obchodný vzťah ) vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Potvrdená objednávka kupujúcim je považovaná za záväznú pre obe strany. Zadaním objednávky má kupujúci povinnosť za svoju objednávku zaplatiť.

Kupujúci  (  zákazník – „Veľkoobchod „ ) je povinný vo svojej objednávke zadať :

a/ obchodný názov , meno a priezvisko kontaktnej osoby

b/ fakturačnú adresu prípadne adresu dodania ak je iná ako fakturačná 

c/ tel. číslo za účelom kontaktovania kuriérom alebo predajcom

d/ popis a počet kusov objednávaného tovaru alebo služby

e/ spôsob odberu

f/  IČO, DIČ prípadne IČ DPH ak je kupujúci platca DPH

g/  e-mailovú adresu

Aktuálne ceny sú sprístupnené až po overení kupujúceho a sú platné pre všetky spôsoby objednávania tovaru alebo služby. Kupujúci , ktorý nakupuje tovar alebo službu formou osobnej návštevy, má možnosť , pred uzavretím objednávky, resp. nákupom, oboznámiť sa s aktuálnymi cenami priamo na kontaktnej adrese UVEX Safety SK k.s..

Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na objednávky uzatvorené pred zmenou ceny.

Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu zľavy.

Pokiaľ kupujúci požiada vo svojej objednávke informáciu o spôsobe plnenia (i čiastočného) objednávky budú mu poskytnuté informácie automaticky ale len v prípade, že uvedie vo svojej objednávke kontaktný e-mail. Predávajúci nie je povinný za účelom informovania o stave plnenia objednávky kontaktovať kupujúceho telefonicky.

VZORKY

a/ Predávajúci účtuje za vzorky plnú cenu; ak bude takýto tovar vrátený do 14 dní (nepoškodený, v pôvodnom obale), bude kupujúcemu do 14 dní od obdržania tovaru predávajúcim, vrátená plná hodnota vráteného tovaru na účet kupujúceho.

b/ Po dohode s kupujúcim, môže byť za vzorkový tovar, u ktorého sa nepredpokladá vrátenie, účtovaná cena, ktorá zodpovedá max. 50%-nej zľave z aktuálnej maloobchodnej ceny. Predávajúci si vyhradzuje právo určovať celkové množstvo a zľavu takto zakúpených vzoriek.

4. Storno objednávky a možnosť vrátenia tovaru

Kupujúci má právo stornovať objednávku kedykoľvek, bez udania dôvodu, pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nie je schopný dodržať dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu, ktorá vznikne týmto konaním kupujúceho. Predávajúci má právo uplatniť si náhradu škody a to hlavne vtedy, ak bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať tovar, ktorý nebol na sklade predávajúceho (a predavajúci nie je schopný vrátený tovar predať inému kupujúcemu), resp. v prípade, ak v súvislosti so zabezpečením tovaru došlo k vynaloženiu preukázateľných nákladov. 

Nárokovateľný storno poplatok (pri stornovaní resp. vrátení tovaru) predajcom môže byť až do výšky 50% z celkovej ceny objednaného tovaru, alebo služby resp. 100% pri individuálnych riešeniach na mieru. 

Vrátenie tovaru je možné do 30 dní od jeho doručenia kupujúcemu, pričom si predávajúci vyhradzuje právo uplatnenia storno poplatku podľa vyššie uvedných podmienok.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v nasledujúcich prípadoch:

a/ nie je možné žiadnou formou  objednávku potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nemožnosť doručenia potvrdenia  na zadaný e-mail a pod.)
b/ objednávku zaslal kupujúci, ktorý v minulosti zásadným spôsobom porušil obchodné podmienky , ktoré sú zverejnené na http://www.uvex-safety.sk/ 
c/ tovar sa nevyrába alebo už nie je možné ho vyrobiť

Odstúpenie od zmluvy – postup :

a/ spotrebiteľ vyplní a pošle  tlačivo  „Odstúpenie od kúpnej zmluvy“ na e-mail: uvex@uvex-safety.sk

b/ predávajúci potvrdí „Odstúpenie od kúpnej zmluvy“ a vyzve spotrebiteľa k doručeniu tovaru, ktorý chce vrátiť

c/ tovar s vytlačeným a vyplneným tlačivom „Odstúpenie od kúpnej zmluvy“  môže spotrebiteľ doručiť osobne  alebo kuriérskou službou

( tovar by mal byť doručený s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ je to možné tak aj s originálnym obalom , v prípade, že vrátený tovar bude  poškodený alebo nekompletný , môže predávajúci znížiť vrátenú kúpnu cenu (§ 458 ods. 1 obč . Z.).

d/ tovar nesmie spotrebiteľ zaslať späť formou dobierky , takáto zásielka nebude predávajúcim akceptovaná

e/ spolu s tovarom je nutné zaslať aj kópiu dokladu o kúpe ( faktúra ) 

f/ ak budú splnené vyššie uvedené podmienky , spotrebiteľovi vznikne nárok na vrátenie zaplatenej sumy za tovar, ktorá mu bude vrátená  najneskôr do 30 dní od odstúpenia od zmluvy.

5. Platobné podmienky

Objednaný tovar, pokiaľ je na sklade, predávajúci posiela kupujúcemu na dobierku prostredníctvom kuriérskej služby alebo Slovenskej pošty pokiaľ nie je vopred dohodnutá iná forma doručenia. V prípade, že kupujúci si zvolí inú formu platby za tovar ako dobierku, musí akceptovať uhradenie predfaktúry resp. faktúry, ktorá mu je zaslaná v elektronickej forme cez e-mail.

Kupujúci ( zákazník – „Veľkoobchod“ ) môže odoberať objednaný tovar alebo služby bez uhradenia faktúry vopred.  Predávajúci si vyhradzuje právo určiť túto možnosť formy obchodnej spolupráce a teda nie je povinný automaticky udeliť túto možnosť nákupu každému kupujúcemu  (  zákazník – „Veľkoobchod „ ).  

Splatnosť faktúry je obvykle 14 pracovných dní, na základe dlhodobej obchodnej spolupráce je možné udeliť kupujúcemu (  zákazník – „Veľkoobchod „ ) splatnosť faktúry až 30 pracovných dní.  Pri osobnom odbere je možné platiť za tovar alebo služby v hotovosti, platba platobnými kartami je možná len prostredníctvom Internet – bankingu ( prístup cez PC , ktorý je na kontaktnej adrese  UVEX Safety SK k.s. ,  Jesenná 1, 080 05 Prešov) . 

Tovar je až do úplného zaplatenia majetkom subjektu ( predávajúceho ) UVEX Safety SK k.s. . V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry môže byť v zmysle §369 zákona č. 513/91Zb. kupujúcemu účtované penále vo výške 0,05% z celkovej sumy faktúry za každý deň omeškania.

Odber tovaru na faktúru môže byť kupujúcemu odmietnutý v prípade, ak nemá vysporiadané všetky záväzky voči predávajúcemu v dobe ich splatnosti.

6. Doručenie tovaru

Doručenie objednaného tovaru alebo služby zabezpečuje predávajúci  kuriérskou službou GLS, DACHSER s ktorými má predávajúci uzatvorené partnerské zmluvy o doručovaní zásielok. 

Cena dopravy je 4€ bez DPH (4,80€ s DPH) a to pri objednávke do 150€ bez DPH (180€ s DPH) a do váhy 30 kg/balenie. Pri váhe balenia nad 30 kg bude kupujúcemu zaslaná individuálna ponuka s cenou prepravy. Pri objednávke nad 150€ bez DPH (180€ s DPH), je doprava zdarma.

Náklady spojené s doručením sú vo faktúre označené ako „Poštovné+balné“. V položke „Poštovné+balné“, sú zahrnuté náklady na prepravu a obalový materiál.

V prípade, že doručená zásielka je poškodená ( obal ) , je nutné spísať protokol o poškodení zásielky ( obalu ) s kuriérom , prípadne zásielku od kuriéra neprevziať s tým, že kuriér uvedie v protokole ako dôvod neprevzatia zásielky : „ poškodená“ / bude vyžiadaný podpis kupujúceho do protokolu / . Reklamácie poškodeného tovaru prepravou po prevzatí kupujúcim nebude možné neskôr zo strany predávajúceho akceptovať.

V prípade, že kupujúci neprevezme objednaný tovar ( kuriérska služba vždy vopred kontaktuje kupujúceho telefonicky, mailom alebo pomocou sms ) , náklady , ktoré si vyžiada opätovné doručenie tovaru, znáša v plnej výške kupujúci.

7. Práva a povinnosti predávajúceho

a/ na základe objednávky , ktorú akceptoval kupujúci , dodať  tovar v dohodnutom množstve, kvalite a lehote

b/ v prípade doručenia tovaru  kuriérskou spoločnosťou zabaliť tovar na  prepravu spôsobom potrebným na jeho bezpečné doručenie

c) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal všetky platné právne predpisy v SR

d) odovzdať kupujúcemu spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky  potrebné doklady (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).

e/ predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar

f/ predávajúci je vo Všeobecných obchodných podmienkach povinný oboznámiť kupujúceho, že súčasťou objednávky je aj povinnosť zaplatiť cenu

8. Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný:

a) prevziať objednaný a dodaný tovar alebo službu

b) zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru predávajúcemu

c) svojím podpisom potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru

d/ kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom s predávajúcim 

9. Záručné a reklamačné podmienky

V zmysle § 429 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, ak kupujúci nie je koncovým zákazníkom, poskytuje predávajúci na tovar v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka záručnú dobu 12 mesiacov, pokiaľ nebola zmluvou dohodnutá iná záručná doba.

Spolu so zakúpeným tovarom alebo službou dostane kupujúci faktúru, ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru , ktoré boli spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo vznikli zjavne úmyselným poškodením. Obal a obsah výrobku nesmie byť mechanicky a ani inak poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený, inak poškodený sa rozumie napr. poškodenie, ktoré vzniklo následkom vystavenia tovaru vlhkosti ap.).

Zo záruky je takisto vyňaté poškodenie , ktoré vzniklo následkom živelnej pohromy. Opotrebovanie a následné poškodenie tovaru , ak sa zjavne jedná o bežné používanie tovaru, takisto nezakladá nárok na reklamáciu tovaru.

V prípade, že kupujúci zistí chybu na dodanom tovare alebo službe, je nutné aby bezodkladne tento tovar alebo službu reklamoval u predajcu (§ 18 ods. 2 Zák ). Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Reklamovaný tovar musí predajca vybaviť v reklamačnom konaní do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ktorý začína plynúť dňom doručenia reklamovaného tovaru na adresu UVEX Safety SK k.s.,  Jesenná 1, 080 05 Prešov. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vyriešenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Kupujúci má právo na vrátenie plnej sumy za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový ak sa s predávajúcim nedohodne inak ( napr. vyplatenie primeranej zľavy kupujúcemu ) .

Predávajúci si vyhradzuje právo vymeniť reklamovaný  tovar za taký istý , ktorý má rovnaké alebo lepšie parametre a vlastnosti.

Záručná doba sa predlžuje o dobu počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu reklamácie. 

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu  jedným z nasledujúcich spôsobov:

   a) odovzdaním opraveného tovaru

   b) výmenou tovaru

   c) vrátením kúpnej ceny tovaru

   d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru

   e) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

10. Záverečné ustanovenia

UVEX SAFETY SK K.S. si vyhradzuje právo zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť od  1.01.2022.