Vyhlásenie o ochrane údajov skupiny uvex

Vítame vás na našej internetovej stránke a tešíme sa, že máte záujem o našu spoločnosť. My – UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG a spoločnosti s ňou spojené (ďalej spoločne len „skupina uvex“) – berieme ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne. Vaše údaje spracúvame v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, predovšetkým na základe Všeobecného nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR) a podľa špecifických vykonávacích predpisov, ktoré sú platné pre nás. Pomocou tohto vyhlásenia o ochrane údajov vám poskytujeme komplexné informácie o spracovaní vašich osobných údajov skupinou uvex a o vašich právach.

Osobné údaje sú pritom také informácie, ktoré umožňujú identifikáciu fyzickej osoby. Patria sem najmä meno, dátum narodenia, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, ale aj vaša IP adresa.

Anonymné údaje sú tie, pri ktorých nie je možné používateľa žiadnym spôsobom identifikovať.

1. Zodpovedný orgán

UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG
Würzburger Straße 181
90766 Fürth
Germany
Phone: +49(0)911-9736-0
Email: datenschutz@uvex.de
Webová stránka: www.uvex.de

2. Kontakt v prípade ochrany údajov

Kontaktné údaje osoby poverenej ochranou údajov pre všetky spoločnosti skupiny uvex so sídlom v Nemecku sú:

UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG
Würzburger Straße 181
90766 Fürth
Deutschland
Tel.: 49(0)911-9736-0
E-Mail: datenschutz@uvex.de
Website: www.uvex.de

3. Vaše práva ako dotknutej osoby

Najskôr by sme chceli využiť túto príležitosť a informovať vás o vašich právach ako dotknutej osoby. Tieto práva sú stanovené v čl. 15 – 22 nariadenia GDPR. Patria sem:

 • právo na prístup k informáciám (čl. 15 nariadenia GDPR),
 • právo na vymazanie (čl. 17 nariadenia GDPR),
 • právo na opravu (čl. 16 nariadenia GDPR),
 • právo na prenosnosť údajov (čl. 20 nariadenia GDPR),
 • právo na obmedzenie spracovania údajov (čl. 18 nariadenia GDPR),
 • právo na námietku proti spracovaniu údajov (čl. 21 nariadenia GDPR).

V prípade uplatňovania týchto práv sa obráťte na: datenschutz@uvex.de.

To isté platí, ak máte otázky týkajúce sa spracovania údajov v našej spoločnosti alebo ak chcete odvolať svoj udelený informovaný súhlas. Tiež máte právo podať sťažnosť orgánu na ochranu osobných údajov.

4. Práva na vznesenie námietky

V súvislosti s právom na vznesenie námietky nezabudnite na toto:

Pokiaľ spracúvame vaše osobné údaje na účely cielenej reklamy, máte právo kedykoľvek namietať proti tomuto spracovaniu údajov bez uvedenia dôvodov. To platí aj pre profilovanie, pokiaľ je spojené s cielenou reklamou.

Ak namietate voči spracúvaniu na účely cielenej reklamy, tak vaše osobné údaje na také účely už nebudeme spracúvať. Námietka je bezplatná a môžete ju podať neformálne, ak je to možné, na adresu: datenschutz@uvex.de.

V prípade, že vaše údaje spracúvame v záujme zachovania oprávnených záujmov, môžete kedykoľvek podať námietku proti tomuto spracúvaniu z dôvodov, ktoré vyplývajú z vašej osobitnej situácie; to platí aj pre „profilovanie“ podľa týchto ustanovení.

Vaše osobné údaje nebudeme ďalej spracúvať s výnimkou prípadu, keď preukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami alebo ak spracovanie slúži na uplatňovanie, výkon alebo obhajovanie právnych nárokov.

5. Účely a právne základy spracúvania údajov

Pri spracovaní vašich osobných údajov sú stále dodržiavané ustanovenia nariadenia GDPR a všetky ostatné platné ustanovenia o ochrane údajov.

Právne podklady na spracúvanie údajov vyplývajú najmä z čl. 6 nariadenia GDPR.

Vaše údaje používame na nadviazanie obchodných vzťahov, plnenie zmluvných a zákonných povinností, vykonávanie zmluvného vzťahu, ponúkanie produktov a služieb a na posilnenie vzťahov so zákazníkmi, ktoré môžu zahŕňať aj analýzy na marketingové účely a cielenú reklamu.

Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môže predstavovať aj predpis týkajúci sa povolenia v súlade so zákonom o ochrane údajov. Pred udelením súhlasu vás budeme informovať o účele spracúvania údajov a o vašom práve svoj súhlas odvolať.

Ak sa súhlas vzťahuje aj na spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov, výslovne vás na to v súhlase upozorníme. Spracovanie osobitných kategórií osobných údajov v súlade s čl. 9 nariadenia GDPR sa uskutoční iba vtedy, ak je to nevyhnutné z dôvodu právnych predpisov a neexistuje žiadny dôvod predpokladať, že váš chránený záujem prevažuje nad vylúčením spracovania údajov.

V určitých prípadoch zakladáme spracovanie vašich údajov aj na oprávnenom záujme v súlade s. čl. 6 ods. 1 písm. f nariadenia GDPR. V takom prípade sa spracovanie údajov uskutoční, iba ak to slúži na zachovanie našich vlastných oprávnených záujmov alebo oprávnených záujmov tretích strán a aby zváženie záujmov neviedlo k prevahe vašich záujmov, základných práv a slobôd.

6. Poskytovanie údajov tretím stranám

Vaše údaje poskytneme tretím stranám iba v rámci zákonných ustanovení alebo s príslušným súhlasom. V opačnom prípade nebudú údaje poskytnuté tretím stranám, pokiaľ to nebude našou povinnosťou na základe povinných právnych ustanovení (napríklad postúpenie údajov externým orgánom, napr. dozorným orgánom alebo orgánom činným v trestnom konaní).

7. Príjemcovia údajov/kategórie príjemcov

V rámci našej spoločnosti zabezpečíme, aby vaše údaje získali len také osoby, ktoré to potrebujú na plnenie svojich zmluvných a zákonných povinností. V rámci UVEX Group sa to týka nasledujúcich spoločností:

 • UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG
 • UVEX SPORTS GmbH & Co. KG
 • UVEX ARBEITSSCHUTZ GmbH
 • FILTRAL GmbH & Co. Vertriebs KG
 • HIPLOCK GmbH
 • ALPINA SPORTS GmbH

Poskytnutie môže byť potrebné, ak sa napr. uchádzate o pozíciu inzerovanú spriaznenou spoločnosťou prostredníctvom nášho centrálneho portálu uchádzačov. Na účely analýzy našich interných procesov a technickej podpory sa údaje poskytujú spoločnosti UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co.KG. Ďalej sa údaje z marketingovej analýzy tiež poskytujú vyššie uvedeným spoločnostiam. Pri tom sa nedá vylúčiť, že budú sprostredkované aj osobné údaje.

V určitých prípadoch podporujú naše odborné oddelenia pri plnení svojich úloh poskytovatelia služieb. So všetkými poskytovateľmi služieb boli uzatvorené potrebné zmluvy týkajúce sa ochrany údajov.

8. Prenos údajov do tretej krajiny/zámer prenosu údajov do tretej krajiny

Prenos údajov do tretích krajín (mimo Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru) sa uskutočňuje iba v prípade, ak je to nevyhnutné na uskutočnenie záväzkového vzťahu alebo ak to vyžaduje zákon, alebo ste nám dali k tomu váš súhlas.

Vaše osobné údaje sprostredkujeme poskytovateľom služieb a spoločnostiam v rámci koncernu mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, konkrétne do Švajčiarska a USA.

Zmluvy vyžadované podľa zákona o ochrane údajov boli uzatvorené so všetkými poskytovateľmi služieb.

9. Doba uchovávania údajov

Prenos osobných údajov do tretích krajín (mimo Európsku úniu, resp. Európsky hospodársky priestor) sa uskutoční len vtedy, ak to je potrebné na realizáciu zmluvných povinností alebo ak to predpisuje zákon alebo ste nám na to udelili svoj súhlas.

Vaše osobné údaje prenášame poskytovateľom služieb a spoločnostiam koncernu mimo Európskeho hospodárskeho priestoru vrátane USA. Zoznam nástrojov/poskytovateľov služieb spolu s informáciami o mieste spracovania môžete nájsť v bode 16 „Použité nástroje“.

So všetkými poskytovateľmi služieb boli v súlade so zákonom na ochranu osobných údajov uzatvorené potrebné zmluvy.

10. Bezpečný prenos vašich údajov

Naša spoločnosť používa príslušné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich, u nás uložených údajov pred náhodnými alebo úmyselnými manipuláciami, stratou, poškodením alebo prístupom neoprávnených osôb. Úroveň zabezpečenia sa priebežne overuje v spolupráci s expertmi na bezpečnosť a prispôsobuje sa novým bezpečnostným štandardom.

Výmena údajov z našej internetovej stránky a na ňu sa uskutočňuje výlučne šifrovane. Ako prenosový protokol používame pre naše internetové stránky HTTPS, vždy s použitím aktuálnych šifrovacích protokolov.

Okrem toho existuje aj možnosť použiť alternatívne komunikačné kanály (napr. pošta).

11. Povinnosť poskytnúť údaje

Na vznik, realizáciu a ukončenie zmluvného vzťahu a na splnenie súvisiacich zmluvných a právnych povinností sú potrebné rôzne osobné údaje. To isté platí pri používaní našej webovej stránky a rôznych funkcií, ktoré poskytuje.

V určitých prípadoch musia byť údaje zhromaždené alebo sprístupnené aj z dôvodu zákonných ustanovení. Nezabudnite však, že bez poskytnutia týchto údajov nie je možné spracovať vašu žiadosť alebo uskutočniť záväzkový vzťah tvoriaci základ.

12. Kategórie, zdroje a pôvod údajov

Príslušný kontext stanovuje, ktoré údaje spracovávame: Závisí to od toho, či napr. zadáte objednávku online, alebo zadáte dopyt do nášho kontaktného formulára, či nám pošlete žiadosť o miesto alebo reklamáciu.

Nezabudnite, že informácie pre osobitné situácie spracovania môžeme poskytnúť prípadne aj osobitne na vhodnom mieste, napr. pri nahrávaní dokumentov k žiadosti o pracovné miesto alebo pri odosielaní žiadosti o kontakt.

12.1 Pri návšteve našich webových stránok zhromažďujeme a spracovávame nasledujúce údaje:

 • Názov poskytovateľa internetových služieb
 • Údaje o webovej stránke, z ktorej nás navštívite (tzv. „Referrer“)
 • Používaný webový prehliadač a operačný systém
 • IP adresa pridelená vaším poskytovateľom internetových služieb
 • Požadované súbory, množstvo prenesených údajov, sťahovanie/export súborov
 • Informácie o webových stránkach, ktoré u nás navštívite vrátane dátumu a času

Toto spracovanie údajov je potrebné z technického hľadiska, aby mohol byť obsah našej internetovej stránky doručený do vášho koncového zariadenia. Počas trvania príslušnej relácie musí byť preto nevyhnutne zaznamenaná a uložená vaša IP adresa. To isté platí pre ďalšie údaje, ktorých spracovanie je potrebné na správne zobrazenie našej internetovej stránky. Ukladanie údajov v takzvaných súboroch denníka slúži aj na ďalšiu optimalizáciu stránky, na zabezpečenie funkčnosti, na zaistenie bezpečnosti našich aplikácií a na právnu ochranu (napr. rozpoznanie a odvrátenie útokov na našu internetovú stránku).

Právnym základom pre toto spracovanie údajov a dočasné ukladanie údajov je náš oprávnený záujem ako prevádzkovateľa webovej stránky (čl. 6 ods. 1 písm. f všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov).

Čas uchovávania údajov je obmedzený a k vymazaniu dôjde, hneď ako už nebude nutné údaje uchovávať na účely spracovania. Zhromažďovanie z dôvodu správneho zobrazenia našej internetovej stránky trvá až do ukončenia relácie. V prípade ukladania údajov v súboroch denníkov prebehne vymazanie, resp. anonymizácia po uplynutí 31 dní.

12.2 V rámci žiadosti o kontakt zhromažďujeme a spracovávame nasledujúce údaje:

Na našej webovej stránke je k dispozícii kontaktný formulár, pomocou ktorého nás môžete elektronicky kontaktovať. Ak nám napíšete prostredníctvom kontaktného formulára, spracujeme údaje, ktoré ste uviedli v kontaktnom formulári, aby sme nadviazali kontakt a zodpovedali vaše otázky a požiadavky.

Prostredníctvom kontaktného formulára zhromažďujeme nasledujúce údaje:

 • Typ dopytu
 • Priezvisko, meno
 • Spoločnosť a príp. počet zamestnancov
 • Oslovenie
 • E-mailová adresa
 • Telefónne číslo
 • Obsah dopytu

Pri tom sa dodržiava zásada úspornosti údajov a vyhýbania sa údajom, a to tak, že nám musíte poskytnúť len tie údaje, ktoré nevyhnutne potrebujeme, aby sme vás kontaktovali (povinné údaje). Patria sem typ dopytu, obsah dopytu, meno a priezvisko, ako aj e-mailová adresa. Tieto povinné údaje sú označené * (hviezdičkou).

Z technických dôvodov a z dôvodu právneho zabezpečenia sa okrem toho spracováva vaša IP adresa. Všetky ostatné údaje sú dobrovoľné a môžu byť uvedené voliteľne (napr. na individuálne zodpovedanie vašich otázok).

Aby sme čo najlepšie ochránili bezpečnosť a dôvernosť vašich údajov, implementujeme vhodné bezpečnostné opatrenia. Váš dopyt nám bude odoslaný v zašifrovanej podobe.

Ak sa na nás obrátite e-mailom, osobné údaje uvedené v e-maile budeme spracovávať výlučne na účely vybavenia vášho dopytu. Ak na nadviazanie kontaktu nepoužijete ponúknuté formuláre, žiadne iné zhromažďovanie údajov sa neuskutoční.

12.3 V rámci procesu registrácie spracovávame nasledujúce údaje:

Na našej internetovej stránke ponúkame používateľom možnosť registrácie poskytnutím osobných údajov.

Pritom zhromažďujeme nasledujúce údaje:

 • oslovenie
 • priezvisko, meno
 • dátum narodenia
 • dodacia adresa
 • fakturačná adresa
 • číslo zákazníka
 • IČ DPH
 • počet zamestnancov s remeselnou kvalifikáciou
 • údaje o kontaktnej osobe
 • e-mailová adresa

Registrácia je nevyhnutná buď na splnenie zmluvy (prostredníctvom nášho online obchodu) s vami, alebo na uskutočnenie predzmluvných opatrení, alebo je možná, ak je poskytnutý aj prístup hostí.

Zásada úspornosti a obmedzenia údajov sa tu dodržiava, pretože iba údaje potrebné na registráciu sú ako povinné políčka označené hviezdičkou (*). Sú to napr. e-mailová adresa a heslo vrátane zopakovania hesla.

Pri objednávkach v našom online obchode potrebujeme na vyexpedovanie aj údaje o fakturačnej adrese (oslovenie, meno, priezvisko, adresa). Ak sa dodacia adresa líši od fakturačnej adresy, je potrebné doplnkovo uviesť vyššie uvedené informácie aj pre dodaciu adresu.

Prostredníctvom registrácie na našej internetovej stránke sa okrem toho ukladá IP adresa používateľa, dátum, ako aj čas registrácie (technické údaje na pozadí). Kliknutím na tlačidlo „Registrovať teraz“ dávate svoj súhlas so spracovaním vašich údajov.

Vezmite, prosím, na vedomie: Vami zadané heslo sa u nás ukladá šifrovane. Pracovníci a pracovníčky našej spoločnosti nedokážu toto heslo prečítať. V prípade, že by ste zabudli vaše heslo, tak vám nebudú vedieť poskytnúť žiadne informácie.

V takom prípade použite funkciu „Zabudnuté heslo“, pomocou ktorej vám bude e-mailom zaslané nové, automaticky vytvorené heslo. Nikto zo zamestnancov nie je oprávnený pýtať sa vás telefonicky alebo písomne na vaše heslo. Preto v prípade takýchto žiadostí svoje heslo nikdy neoznamujte.

Po ukončení procesu registrácie sa vaše údaje uložia u nás na účely používania v chránenej zákazníckej zóne. Hneď ako sa prihlásite na našu internetovú stránku pomocou e-mailovej adresy, používateľského mena a hesla, budú tieto údaje sprístupnené pre akcie, ktoré ste vykonali na našej internetovej stránke (napr. pre objednávky v našom online obchode). Uskutočnené objednávky je možné sledovať v histórii objednávok. Tu môžete uviesť zmeny fakturačnej alebo dodacej adresy.

Registrované osoby majú možnosť samostatne robiť zmeny/opravy fakturačnej alebo dodacej adresy v histórii objednávok. Náš zákaznícky servis tiež rád urobí zmeny/opravy, ak sa s ním skontaktujete. Registráciu alebo zákaznícky účet si môžete, samozrejme, aj zrušiť alebo vymazať. V tejto veci sa, prosím, obráťte na náš zákaznícky servis.

12.4 Pri informačných bulletinoch zhromažďujeme a spracovávame nasledujúce údaje:

Na našej webovej stránke sa môžete prihlásiť na odber bezplatného informačného bulletinu.

Pri prihlásení na odber informačného bulletinu sa zhromažďujú nasledujúce údaje:

 • priezvisko, meno
 • výber „Prihlásenie ako súkromná osoba, firemný zákazník, predajca“
 • e-mailová adresa
 • IP adresa pridelená vaším poskytovateľom internetových služieb
 • analýza údajov vloženého sledovacieho pixela (čas otvorenia bulletinu, vyvolané odkazy)

E-mailová adresa a vaše meno uvedené pri prihlásení na odber bulletinu sa použijú na zasielanie personalizovaného informačného bulletinu.

Bude tu dodržaná zásada úspornosti a obmedzenia údajov, lebo ako povinné políčko je označená iba e-mailová adresa. Z technických dôvodov, ako aj kvôli právnej ochrane sa pri objednávke bulletinu spracúva vaša IP adresa.

Na zasielanie bulletinov e-mailom používame takzvaný postup dvojitého potvrdenia súhlasu so zasielaním bulletinov. To znamená, že e-mailom budete dostávať reklamu iba vtedy, ak ste predtým výslovne potvrdili, že máme aktivovať službu zasielania bulletinov. Uskutoční sa to tak, že vám pošleme e-mail s oznámením a požiadame vás o potvrdenie, že chcete dostávať náš bulletin na túto e-mailovú adresu, kliknutím na odkaz uvedený v tomto e-maile.

Svoj abonentský vzťah môžete, samozrejme, kedykoľvek ukončiť pomocou možnosti odhlásenia, ktorá sa nachádza v bulletine, a odvolať tak svoj súhlas. Taktiež je možné kedykoľvek sa odhlásiť z odberu bulletinu priamo cez našu internetovú stránku.

Do našich bulletinov je vložený aj takzvaný sledovací pixel. Ide o malú grafiku, ktorá je integrovaná priamo do bulletinu. Pomocou sledovacieho pixela máme možnosť štatisticky zaznamenať dosah a úspešnosť informačného bulletinu. Aby bolo možné vykonať takéto vyhodnotenie, prostredníctvom sledovacieho pixela sa zhromažďujú nasledujúce údaje:

 • čas otvorenia bulletinu
 • odkazy vyvolané v bulletine

Účelom použitia sledovacieho pixela je optimalizovať zasielanie bulletinu a čo najlepšie prispôsobiť obsah bulletinu záujmom používateľa.

Ak súhlasíte so zasielaním informačného bulletina, tak váš súhlas zahŕňa aj použitie sledovacieho pixela. Ak ukončíte zasielanie bulletinu prostredníctvom odkazu na odhlásenie alebo prostredníctvom našej webovej stránky, vymažú sa aj vaše údaje zhromaždené pomocou sledovacieho pixela.

12.5 V online blogu zhromažďujeme a spracovávame nasledujúce údaje:

Na našej webovej stránke ponúkame registrovaným používateľom možnosť poskytnúť komentáre k našim záznamom v blogu a odpovedať na už existujúce komentáre.

Pritom sa zhromažďujú nasledujúce údaje:

 • komentár používateľa
 • čas komentára
 • vybrané používateľské meno alebo meno
 • e-mailová adresa
 • IP adresa pridelená vaším poskytovateľom internetových služieb

V tejto súvislosti by sme vás chceli upozorniť, že komentáre sa zobrazujú v našom blogu vždy s uvedením používateľského mena (pseudonymu) zvoleného používateľom a času zadania komentára.

Uchovávanie IP adresy slúži na účely právnej ochrany skupiny uvex v prípade, že komentár porušuje práva tretích strán alebo je zverejnený nezákonný obsah.

Osobné údaje zhromaždené v súvislosti s blogom nebudeme poskytovať tretím stranám, pokiaľ to nie je nevyhnutné z dôvodu právnych požiadaviek alebo na uplatnenie alebo obranu právnych nárokov skupiny uvex.

13. Platobné systémy (čl. 6 ods. 1 písm. a, b nariadenia GDPR), kontrola bonity (čl. 6 ods. 1 písm. f nariadenia GDPR)

V našom online obchode môžete platiť faktúrou, kreditnou kartou, cez PayPal alebo bankovým inkasom (SEPA inkasom). Na to sa získavajú relevantné údaje, aby bolo možné vašu objednávku, ako aj platbu uskutočniť. Okrem toho sa z technických dôvodov, ako aj na účely právnej ochrany spracúva vaša IP adresa.

Zásada úspornosti a obmedzenia údajov sa dodržiava tým, že nám musíte poskytnúť iba také údaje, ktoré nevyhnutne potrebujeme na zrealizovanie platby a teda na spracovanie zmluvy, príp. ktoré sme zo zákona povinní zhromažďovať.

Bez týchto údajov budeme musieť uzatvorenie zmluvy zamietnuť, pretože ju nedokážeme spracovať.

Nami používaný platobný systém používa SSL šifrovanie na chránený prenos vašich údajov.

Poznámka k platbe na faktúru: Ak si v našom online obchode zvolíte spôsob platby na faktúru, vykonáme kontrolu bonity. Za týmto účelom sa údaje týkajúce sa bonity kvôli všeobecnému krytiu úveru budú zisťovať od ochrannej asociácie, u agentúr poskytujúcich úverové spravodajstvo alebo poisťovacích spoločností, aby sa zistili riziká bonity alebo strát.

Poznámka k platbe kreditnou kartou: Pri platbe kreditnou kartou sa skontrolujú údaje o kreditnej karte.

Poznámka k platbám cez PayPal: PayPal je spoločnosť PayPal (Európa) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembursko. Keď si príslušná osoba počas objednávania v našom online obchode zvolí spôsob platby „PayPal“, budú automatizovane sprostredkované údaje dotknutej osoby spoločnosti PayPal.

Výberom tohto spôsobu platby vyjadrí dotknutá osoba svoj súhlas so sprostredkovaním osobných údajov, ktoré sú potrebné na uskutočnenie platby. Pri osobných údajoch, ktoré sú sprostredkované spoločnosti PayPal, ide spravidla o meno, priezvisko, e-mailovú adresu, IP adresu, telefónne číslo, číslo mobilného telefónu alebo iné údaje, ktoré sú potrebné na uskutočnenie platby.

Na realizáciu kúpnej zmluvy sú potrebné aj také osobné údaje, ktoré súvisia s príslušnou objednávkou. Podrobnosti o ochrane údajov pri PayPal nájdete na: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=en_DE (pre právny stav od 25.05.2018).

Poznámka k inkasu: Pri bankovom inkase sa údaje o vašom účte zhromažďujú, aby sa z vášho účtu odpísala zodpovedajúca suma.

14. Automatizované individuálne rozhodnutia

Nepoužívame žiadne čisto automatizované procesy spracovania údajov na uskutočnenie rozhodnutia.

15. Technológie na vyhodnotenie vášho správania pri používaní našej internetovej stránky (čl. 6 ods. 1 písm. a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov)

Naša webová stránka na viacerých miestach používa technológie na vyhodnotenie vášho správania pri používaní a na optimalizáciu internetovej stránky. Používajú sa na to súbory cookie, adresy tretích strán a miestne úložisko. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa uchovávajú vo vašom počítači a ktoré ukladá váš prehliadač (lokálne na váš pevný disk).

Tieto technológie používame len s vaším súhlasom (čl. 6 ods. 1 písm. a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov). To nám umožňuje vytvoriť analýzu toho, ako používatelia používajú naše webové stránky. Môžeme tak navrhnúť obsahy webovej stránky podľa potrieb návštevníkov. Súbory cookie nám tiež dávajú možnosť merať efektivitu konkrétnej reklamy a umiestniť ju napríklad v závislosti od tematických záujmov používateľa.

Ak ste tu udelili svoj súhlas, môžete ho kedykoľvek v budúcnosti odvolať tak, že TU opakovane kliknete na banner súhlasu a tam vykonáte príslušné nastavenie.

Na kontrolu rôznych súborov cookie a nástrojov integrovaných na tejto webovej stránke používame Google Tag Manager.

Na našej webovej stránke používame nástroje a služby zobrazené v bode 14.1. Právnym základom používania je váš súhlas, ktorý udeľujete prostredníctvom bannera súhlasu, ktorý sa zobrazí pri prvej návšteve našej webovej stránky. Podrobnosti o použitých nástrojoch a službách nájdete v nasledujúcich odsekoch.

Svoj udelený súhlas môžete samozrejme kedykoľvek odvolať buď vymazaním súboru cookie s vyjadrením súhlasu uloženého vo vašom internetovom prehliadači, alebo prostredníctvom príslušného softvéru a následným opätovným načítaním našej webovej stránky alebo pomocou tlačidla „Zmeniť nastavenia ochrany údajov“.

16. Použité nástroje

17. Odkazy na iných poskytovateľov

Naša internetová stránka obsahuje – jasne rozpoznateľné – odkazy na internetové stránky iných spoločností. Ak sú k dispozícii odkazy na webové stránky iných poskytovateľov, nemáme na ich obsah žiadny vplyv. Preto nie je možné prevziať žiadnu záruku a zodpovednosť za takéto obsahy. Poskytovateľ alebo prevádzkovateľ stránok je vždy zodpovedný za obsah týchto stránok.

Prepojené stránky boli v čase vytvorenia prepojenia skontrolované na možné porušenia právnych predpisov a rozpoznateľné porušenia právnych predpisov. V čase vytvorenia odkazu neboli identifikované žiadne obsahy, ktoré by boli v rozpore s právnymi predpismi. Trvalá kontrola obsahu prepojených stránok nie je ale možná bez konkrétnych indícií o porušení právnych predpisov. Po oznámení porušenia právnych predpisov budú takéto odkazy okamžite vymazané.

18. Online ponuky pre deti

Osoby mladšie ako 16 rokov by nám bez súhlasu zákonných zástupcov nemali svoje osobné údaje ani poslať, ani nám poskytnúť vyhlásenie o súhlase. Rodičom a zákonným zástupcom odporúčame, aby sa aktívne podieľali na online aktivitách a záujmoch ich detí.

19. Odkazy na sociálne médiá

Na našej webovej stránke nájdete odkazy na služby sociálnych médií Meta, Facebook, YouTube, LinkedIn, X a Instagram. Odkazy na internetové stránky sociálnych médií spoznáte podľa loga príslušnej spoločnosti. Ak budete postupovať podľa týchto odkazov, dostanete sa k spoločnosti uvex group v príslušnej službe sociálnych médií. Keď kliknete na odkaz na službu sociálnych médií, vytvorí sa spojenie so servermi služby sociálnych médií. Tým sa odošle informácia na servery služby sociálnych médií, že ste navštívili našu webovú stránku. Okrem toho sa poskytovateľovi služby sociálnych médií prenášajú ďalšie údaje. Sú to napríklad:

 • Adresa webovej stránky, na ktorej sa aktivovaný odkaz nachádza
 • Dátum a čas návštevy webovej stránky, resp. aktivácia odkazu
 • Informácie o používanom prehliadači a operačnom systéme
 • IP adresa

Ak ste už v čase aktivácie odkazu prihlásení do príslušnej služby sociálnych médií, poskytovateľ služby sociálnych médií môže byť z prenesených údajov schopný určiť vaše používateľské meno a príp. aj vaše skutočné meno a tieto informácie priradiť k vášmu osobnému používateľskému účtu v službe sociálnych médií. Túto možnosť priradenia k vášmu osobnému používateľskému účtu môžete vylúčiť, ak sa najprv zo svojho používateľského účtu odhlásite.

Servery služieb sociálnych médií sa nachádzajú v USA a ďalších krajinách mimo Európskej únie. Údaje môže teda spracovať poskytovateľ služby sociálnych médií v krajinách mimo Európskej únie. Upozorňujeme, že spoločnosti v týchto krajinách podliehajú zákonom na ochranu údajov, ktoré vo všeobecnosti nechránia osobné údaje v takej miere, ako tomu je v členských štátoch Európskej únie.

Upozorňujeme, že nemáme žiadny vplyv na rozsah, typ a účel spracúvania údajov poskytovateľom služby sociálnych médií. Ďalšie informácie o používaní vašich údajov službami sociálnych médií integrovanými na našej webovej stránke nájdete v zásadách ochrany osobných údajov príslušnej služby sociálnych médií.

20. Vyhlásenie o ochrane údajov/informácie o ochrane údajov v oblasti sociálnych médií

Skupina uvex si udržiava zastúpenie v „sociálnych médiách“, v tomto prípade na Facebooku, Instagrame, YouTube, Xingu, Pintereste a LinkedIn. Pokiaľ máme kontrolu nad spracovaním vašich údajov, zabezpečujeme, aby boli dodržané príslušné nariadenia o ochrane údajov.

Ďalej nájdete najdôležitejšie informácie k zákonu o ochrane údajov, ktoré sa týkajú našich webových stránok.

20.1 Meno a adresa osôb zodpovedných za prevádzku

Okrem skupiny uvex je za webové stránky spoločnosti v zmysle všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR) a ďalších predpisov o ochrane údajov zodpovedná aj spoločnosť

 • Facebook: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko
 • Instagram: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko
 • YouTube: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko
 • Xing: New York SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Nemecko
 • Pinterest: Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Írsko
 • LinkedIn: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Írsko

Tieto platformy a ich funkcie však využívate na svoju vlastnú zodpovednosť. Týka sa to najmä používania interaktívnych funkcií (napr. komentovanie, zdieľanie, hodnotenie).

Ďalej vás chceme upozorniť na to, že vaše údaje sa môžu spracovávať aj mimo Európskej únie. Zmluvy vyžadované podľa zákona o ochrane údajov boli uzatvorené so všetkými poskytovateľmi.

20.2 Účel a právny základ

Sami udržiavame stránky pre fanúšikov, aby sme mohli komunikovať s návštevníkmi týchto stránok a týmto spôsobom ich informovať o našich ponukách.

Okrem toho zhromažďujeme údaje aj na štatistické účely, aby sme mohli vyvíjať a optimalizovať obsah a zatraktívňovať našu ponuku. Údaje potrebné na tento účel (napr. celkový počet zobrazení stránky, aktivity stránky a údaje poskytnuté návštevníkmi, interakcie) sú spracovávané sociálnymi sieťami a sú nám k dispozícii. Nemáme žiadny vplyv na vytváranie a zobrazovanie.

Okrem toho vaše osobné údaje spracúvajú poskytovatelia sociálnych médií, ale aj skupina uvex kvôli prieskumu trhu a reklamným účelom. Preto je možné, že profily používateľov sa vytvárajú napr. na základe vášho správania pri používaní a z toho vyplývajúcich záujmov. Okrem iného to umožňuje umiestňovanie reklám v rámci platforiem a aj mimo platforiem, ktoré zodpovedajú vašim záujmom. Z tohto dôvodu sa súbory cookie zvyčajne ukladajú do vášho počítača. Bez ohľadu na to môžu byť vo vašich používateľských profiloch uložené aj údaje, ktoré sa nezhromažďujú priamo na vašich koncových zariadeniach. Ukladanie a analýza sa uskutočňuje aj medzi zariadeniami, to platí najmä, ale nie výlučne, ak ste registrovaní ako členovia a ste prihlásení k príslušným platformám.

Okrem toho nezhromažďujeme ani nespracovávame žiadne osobné údaje.

Skupina uvex spracúva vaše osobné údaje na základe našich oprávnených záujmov o efektívnu informáciu a komunikáciu v súlade s čl. 6 ods. 1 vety 1 písm. f nariadenia GDPR.

Ak je od vás požadovaný súhlas so spracovaním údajov, t. j. ak poskytnete súhlas potvrdením ikony alebo podobným spôsobom (opt-in), je právnym základom spracovania čl. 6 ods. 1 vety 1 písm. a, čl. 7 nariadenia GDPR.

20.3 Vaše práva/možnosť vzniesť námietku

Ak ste členom sociálnej siete a nechcete, aby sieť zhromažďovala údaje o vás prostredníctvom našej webovej stránky a prepojila ich s vašimi uloženými údajmi o členoch v príslušnej sieti, musíte sa

 • pred návštevou našej stránky pre fanúšikov z príslušnej siete odhlásiť,
 • vymazať súbory cookie v zariadení, 
 • ukončiť a opätovne spustiť váš prehliadač.

Po opätovnom prihlásení však budete opäť v sieti rozpoznateľní ako konkrétna/y používateľka/používateľ.

Podrobné zobrazenie príslušného spracovania a možností námietky (deaktivovania) nájdete v nižšie uvedených informáciách v odkazoch:

 

 • Facebook:

Vyhlásenie o ochrane údajov: https://www.facebook.com/about/privacy/

Deaktivácia: https://www.facebook.com/settings?tab=adshttps://www.youronlinechoices.com/

 • Instagram:

Vyhlásenie o ochrane údajov: https://help.instagram.com/519522125107875

Deaktivácia: https://thenai.org/opt-out a https://www.youronlinechoices.com/

 • YouTube:

Vyhlásenie o ochrane údajov: https://policies.google.com/privacy?hl=sk

Deaktivácia: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en a https://www.youronlinechoices.com/

 • Xing:

Vyhlásenie o ochrane údajov: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy

Deaktivácia: http://www.youronlinechoices.com

 • Pinterest:

Vyhlásenie o ochrane údajov: https://policy.pinterest.com/sk/privacy-policy

Deaktivácia: https://help.pinterest.com/sk/article/personalization-and-data

 • LinkedIn:

Vyhlásenie o ochrane údajov: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Deaktivácia: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy a https://www.youronlinechoices.com/

Celkovo máte v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov tieto práva:

právo na informácie; právo na opravu; právo na vymazanie; právo na obmedzenie spracovania; právo na námietku; právo na prenosnosť údajov; právo na sťažnosť kvôli nezákonnému spracovaniu vašich osobných údajov u príslušného orgánu na ochranu údajov.

Pretože skupina uvex nemá úplný prístup k vašim osobným údajom, mali by ste sa pri uplatnení svojich práv obrátiť priamo na poskytovateľov sociálnych médií, pretože títo majú prístup k osobným údajom svojich používateľov a môžu prijať príslušné opatrenia a poskytnúť informácie.

Ak by ste napriek tomu potrebovali pomoc, samozrejme, sa pokúsime vám pomôcť. Ako je uvedené vyššie, kontaktujte osobu poverenú ochranou údajov. Poznámky k autorskému právu a zákonom o autorských právach.

Ak chcete na našej webovej stránke zverejniť obrázky, texty, plány, videá, hudbu atď., mali by ste vedieť, že tým môžete sieti odstúpiť všetky práva na používanie, čo môže mať pre vás nakoniec právne následky, ak nie ste ich autormi alebo vlastníkmi práv.

 

GDPR - Zásady ochrany osobných údajov