Vysvetlenie tried ochrany FFP

Aerosóly a častice jemného prachu patria k najzákernejším zdravotným rizikám v pracovnom prostredí, v dýchanom vzduchu sú takmer neviditeľné. Filtračné polomasky poskytujú ochranu pred nebezpečenstvami tohto typu a delia sa na tri triedy ochrany: FFP1, FFP2 a FFP3.

Dôležitosť ochrany dýchacích orgánov

Nebezpečné častice môžu byť rakovinotvorné alebo rádioaktívne, iné zas poškodzujú dýchaciu sústavu tela po dobu dlhých desaťročí a ich dlhodobé pôsobenie vedie k vzniku vážnych ochorení. V tom najlepšom prípade musia zamestnanci zápasiť iba s nepríjemnými zápachmi. Masky na ochranu dýchacích orgánov poskytujú tri triedy ochrany pred vodnatými a olejnatými aerosólmi, dymom a jemným prachom pri práci, ich ochranné funkcie upravuje norma EN 149 s celoeurópskou platnosťou. Označujú sa ako filtračné polomasky alebo masky na ochranu pred jemným prachom a delia sa do tried ochrany FFP1, FFP2 FFP3.

Ako funguje maska na ochranu dýchacích orgánov?

Masky na ochranu dýchacích orgánov chránia pľúca pred prenikaním prachu, dymu a kvapalnej hmly (aerosólu), nechránia však pred parou a plynom. Klasifikačný systém je rozdelený do troch tried FFP, pričom skratka FFP pochádza z anglického spojenia „filtering face piece“ (filtračná maska na tvár). Maska na ochranu dýchacích orgánov zakrýva nos a ústa a skladá sa z rôznych filtračných materiálov a samotného tela masky. Ich nosenie je predpísané na pracoviskách, na ktorých dochádza k prekročeniu najvyššej hodnoty vystavenia pri práci. Ide o maximálnu prípustnú koncentráciu prachu, dymu a aerosólov v dýchanom vzduchu, ktorá nevedie k poškodeniu zdravia. V prípade jej prekročenia platí povinnosť používania masiek na ochranu dýchacích orgánov.

Pred čím chránia masky na ochranu dýchacích orgánov?

Triedy ochrany FFP1, FFP2 a FFP3 poskytujú v závislosti od celkovej miery netesnosti a filtrovania častíc s veľkosťou do 0,6 μm ochranu dýchacích orgánov pred škodlivými látkami v rôznych koncentráciách. Celková miera netesnosti je daná priepustnosťou filtra a netesnosťami v oblasti tváre a nosa, ktoré sa v prípade masiek na ochranu dýchacích orgánov uvex snažíme eliminovať v maximálnej možnej miere tým, že tvar masiek prispôsobujeme ľudskej anatómii. Inovatívna technológia filtrov zaisťuje zároveň aj nízky dychový odpor a ani pri viacnásobnom použití nedochádza k sťaženiu dýchania vplyvom častíc zachytených vo filtri.

FFP1
 • ochrana pred nejedovatým prachom a prachom, ktorý nevyvoláva fibrózu,
 • vdychovanie nevedie k vzniku ochorení, môže však dráždiť dýchacie cesty a dané látky môžu nepríjemne zapáchať,
 • celková miera netesnosti smie byť maximálne 25 %,
 • prekročenie najvyššej hodnoty vystavenia pri práci smie byť nanajvýš 4-násobné.

Masky na ochranu dýchacích orgánov s triedou ochrany FFP1 sú vhodné na použitie v pracovných prostrediach, v ktorých sa neočakáva výskyt jedovatých ani fibrogénnych prachov a aerosólov. Filtrujú minimálne 80 % častíc nachádzajúcich sa vo vzduchu do veľkosti 0,6 μm – a smú sa používať, pokiaľ nedôjde k viac než 4-násobnému prekročeniu najvyššej hodnoty vystavenia pri práci. Používanie masiek na ochranu dýchacích orgánov triedy FFP1 je zvyčajne postačujúce v stavebníctve a potravinárskom priemysle.

Masky FFP1 uvex
Masky FFP1 v nástroji uvex respiratory expert system

FFP2
 • ochrana pred pevnými a kvapalnými zdraviu škodlivými látkami, prachom, dymom a aerosólmi,
 • častice môžu mať fibrogénny účinok, čo znamená, že z krátkodobého hľadiska môžu spôsobovať dráždenie dýchacích ciest a z dlhodobého hľadiska môžu viesť k zníženiu elasticity pľúcneho tkaniva,
 • celková miera netesnosti smie byť maximálne 11 %,
 • prekročenie najvyššej hodnoty vystavenia pri práci smie byť nanajvýš 10-násobné.

Masky na ochranu dýchacích orgánov s triedou ochrany FFP2 sú vhodné na použitie v pracovných prostrediach s prítomnosťou zdraviu škodlivých a mutagénnych látok v dýchanom vzduchu. Musia zachytávať minimálne 94 % častíc nachádzajúcich sa vo vzduchu do veľkosti 0,6 μm a smú sa používať nanajvýš do 10-násobného prekročenia najvyššej hodnoty vystavenia pri práci. Masky na ochranu dýchacích orgánov s triedou ochrany FFP2 sa používajú napríklad v kovospracujúcom priemysle alebo v banskom priemysle. V týchto prostrediach prichádzajú pracovníci do styku s aerosólmi, hmlami a dymom, ktoré z dlhodobého hľadiska vedú k vzniku ochorení dýchacích ciest, ako je napríklad rakovina pľúc, a výrazne zvyšujú riziko výskytu následných ochorení, napríklad aktívnej pľúcnej tuberkulózy. Naše masky navyše poskytujú chránia pred nepríjemným zápachom na pracovisku vďaka inovatívnemu systému filtrov uvex s vrstvou aktívneho uhlia.

Masky FFP2 uvex
Masky FFP2 v nástroji uvex respiratory expert system

FFP3
 • ochrana pred jedovatými a zdraviu škodlivými prachmi, dymami a aerosólmi,
 • táto trieda ochrany filtruje rakovinotvorné a rádioaktívne látky a choroboplodné zárodky, ako sú vírusy, baktérie a spóry húb,
 • celková miera netesnosti smie byť maximálne 5 %,
 • prekročenie najvyššej hodnoty vystavenia pri práci smie byť nanajvýš 30-násobné.

Masky na ochranu dýchacích orgánov s triedou ochrany FFP3 ponúkajú maximálnu možnú mieru ochrany pred škodlivinami v dýchanom vzduchu. Vďaka maximálnej celkovej miere netesnosti na úrovni 5 % a požadovanej minimálnej 99 % úrovni ochrany pred časticami s veľkosťou do 0,6 μm dokážu filtrovať jedovaté, rakovinotvorné a rádioaktívne častice. Tieto masky na ochranu dýchacích ciest sa dajú používať v pracovných prostrediach s maximálne 30-násobným prekročením najvyššej hodnoty vystavenia pri práci. Používajú sa napríklad v chemickom priemysle.

Masky FFP3 uvex
Masky FFP3 v nástroji uvex respiratory expert system

Ďalšie informácie týkajúce sa ochrany dýchacích orgánov a riešení od spoločnosti uvex nájdete v nástroji uvex respiratory expert system.

Nájdite príspevky na tému Ochrana dýchacích orgánov v odbornom blogu uvex

Čo presne hovorí norma DIN EN 149 upravujúca ochranu dýchacích orgánov? Zistite to na našej stránke s informáciami o normách