Pracujeme spôsobom šetrným voči životnému prostrediu

Ochrana ľudí ide ruka v ruke so zodpovednosťou voči životnému prostrediu. Túto zodpovednosť berieme veľmi vážne – a dobrovoľne prispievame k ochrane životného prostredia nad rámec zákonných povinností.

Preberáme zodpovednosť

Ochrana životného prostredia u nás začína už počas procesu vývoja – a zďaleka sa nekončí ani vtedy, keď je už výrobok hotový: každý zamestnanec a každá zamestnankyňa spoločnosti uvex sa každodenne usiluje o zodpovedné zaobchádzanie so zdrojmi. Ekologické myslenie je neoddeliteľnou súčasťou nášho všedného pracovného dňa a všetkých našich prevádzkových procesov. 

Výkonnosť nášho podniku zohráva zásadnú úlohu z hľadiska posilnenia našej pozície voči konkurencii, nikdy však nesmie ísť na úkor ľudí a životného prostredia. Spoločnosť uvex preto považuje ochranu životného prostredia za komplexnú problematiku, za ktorú zodpovedá každý jeden zamestnanec:

 • zvyšujeme kvalifikáciu našich zamestnancov a motivujeme ich k angažovanému, kompetentnému a ekologickému konaniu.
 • Prijímame opatrenia s cieľom minimalizovať vplyv našich prevádzok na životné prostredie a zaistiť trvale bezpečné pracovné prostredie pre našich zamestnancov.
 • Usilujeme sa o šetrné využívanie zdrojov počnúc vývojom výrobkov, ale aj počas všetkých neskorších realizačných procesov, napríklad pri výrobe, skladovaní a preprave.
Prehľad našich konkrétnych zásad a opatrení týkajúcich sa ochrany životného prostredia
 • Výrobky, výroba a výrobné prevádzky spoločnosti uvex musia zaťažovať životné prostredie čo najmenej.
 • Spoločnosť uvex prijíma opatrenia v podobe zohľadňovania ekologických faktorov pri nových postupoch a výrobkoch už v skorých vývojových fázach.
 • Suroviny a energie sa používajú čo najšetrnejšie a zvyšky sa interne recyklujú a opätovne zužitkovávajú. Usilujeme sa čo najviac minimalizovať emisie škodlivých látok. Dosahujeme to buď prechodom na vhodnejšie postupy, alebo optimalizáciou existujúcich postupov tak, aby sa znížil ich vplyv na životné prostredie.
 • Naše výrobné, zásobovacie a likvidačné procesy, ako aj výrobky pravidelne kontrolujeme s cieľom overiť ich vplyv na životné prostredie.
 • Praktické uplatňovanie a účinnosť opatrení na ochranu životného prostredia v spoločnosti uvex sa kontrolujú v rámci auditov.
 • Prioritou pre spoločnosť uvex je eliminácia emisií. Spoločnosť uvex používa pokročilé technológie, metódy merania a analýzy na čistenie odpadového vzduchu a odpadových vôd, na elimináciu a likvidáciu odpadu, ako aj na znižovanie hluku.
 • Merania zaťaženia škodlivými látkami a hlukom na pracoviskách vykonáva interná meracia služba.
 • Spoločnosť uvex vytvára podnety pre prevádzkové zlepšovacie návrhy zo strany zamestnancov aj v oblasti ochrany životného prostredia.
 • Spoločnosť uvex od svojich dodávateľov vyžaduje používanie výrobných postupov šetrných voči životnému prostrediu a zdrojom s cieľom eliminovať trvalé negatívne vplyvy našich aktivít na životné prostredie. Dodržiavanie sa pravidelne kontroluje v rámci auditov.
 • Spoločnosť uvex informuje svojich zákazníkov a spotrebiteľov o vlastnostiach svojich výrobkov a o ich bezpečnej a ekologickej preprave, použití a likvidácii. Výrobky značky uvex musia byť bezpečné pre spotrebiteľov a ich používanie nesmie ohrozovať životné prostredie.
 • Spoločnosť uvex v oblasti ochrany životného prostredia veľmi úzko spolupracuje s úradmi a verejnými organizáciami na báze vzájomne dôvery.
Obsah na stiahnutie k tejto problematike