Pracujeme zdravo a bezpečne

Ako jeden z popredných svetových poskytovateľov osobných ochranných prostriedkov priemyselnej ochrany pri práci ponúka spoločnosť uvex bezpečnostnú koncepciu od hlavy po päty. Samozrejme, to nás zaväzuje aj voči našim vlastným zamestnancom.

Bezpečnosť práce v spoločnosti uvex

Ako jeden z popredných svetových poskytovateľov osobných ochranných prostriedkov priemyselnej ochrany pri práci berieme problematiku bezpečnosti na pracovisku mimoriadne vážne. Bezpečnostná koncepcia uvex od hlavy po päty nachádza uplatnenie aj v mnohých oblastiach v rámci našich vlastných prevádzok.

Skupina uvex na tento účel používa systém riadenia bezpečnosti pri práci, ktorý vychádza zo systému OHRIS (Occupational-Health- and Risk-Managementsystem), resp. LV 21 – a navyše spĺňa aj požiadavky smernice ILO-OSH 2001.

1 Bezpečnosť a zdravie pre každého

V rámci našej stratégie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa vopred uisťujeme, že sú minimalizované ovplyvnenia bezpečnosti a zdravia zamestnancov a tretích osôb a že dochádza k neustálemu vylepšovaniu bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov na najvyššiu možnú úroveň, ktorá sa dá dosiahnuť v súčasnosti.

2 Bezpečnosť ako úloha vedenia

V rámci našej stratégie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa vopred uisťujeme, že sa všetci vedúci pracovníci oboznamujú s verejnoprávnymi a dobrovoľnými záväzkami v aktuálne platnom znení, ktoré sa musia rešpektovať zo strany organizácie, a že ich dodržiavajú.

3 Bezpečnosť sa týka každého

V rámci našej stratégie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa vopred uisťujeme, že sa všetci zamestnanci v rovnakej miere zaväzujú k tomu, že sa budú aktívne podieľať na ochrane pri práci a že sa budú vždy správať tak, aby neohrozili bezpečnosť a zdravie seba samých ani žiadnych iných osôb.

4 Bezpečnosť musí byť transparentná a kontrolovateľná

V rámci našej stratégie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa vopred uisťujeme, že sú zadefinované konkrétne, merateľné ciele týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia.

Pracovná zdravotná služba, ochrana zdravia na pracovisku, prevencia úrazov a ochorení, ako aj bezpečnosť prevádzkových zariadení – toto sú explicitné ciele podniku. Usilujeme sa o úplnú prevenciu pracovných úrazov v priestoroch podniku (žiadne pracovné úrazy, žiadne prestoje výroby v dôsledku úrazov), ako aj o prevenciu úrazov počas cestovania a služobných ciest (v súlade s definíciou profesijných združení) v rámci všetkých výrobných a distribučných lokalít.

Spoločnosť uvex a nariadenie o chemikáliách REACH v rámci EÚ

Legislatívu týkajúcu sa chemikálií v rámci EÚ upravuje od 1. júna 2007 nariadenie o chemikáliách REACH („Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals“ – registrácia, vyhodnocovanie a autorizácia chemikálií). Samozrejme, spoločnosť uvex si plní všetky záväzky, ktoré vyplývajú z cieľov nariadenia REACH a ich uplatňovania v praxi. Ochrana ľudského zdravia a životného prostredia je náš cieľ. Ďalšie informácie a orientačné pomôcky týkajúce sa nariadenia REACH:

Ciele nariadenia REACH

V prípade nariadenia REACH sa hlavný dôraz kladie na ochranu ľudského zdravia a životného prostredia pred nebezpečnými chemikáliami. Keďže spoločnosť uvex je výrobca, resp. dovozca, platí pre ňu povinnosť overovania ohrozenia. V priebehu registrácie chemických látok sa musia zadať informácie o stupni nebezpečenstva, použití, ako aj o opatreniach na riadenie rizík. Hodnotenie uvedených údajov o látke vykonáva Európska chemická agentúra. Cieľom je zaistiť používanie chemikálií s čo najnižším stupňom rizika pre ľudí a životné prostredie.

Implementácia nariadenia REACH v spoločnosti uvex

Jednotlivé opatrenia týkajúce sa implementácie nariadenia REACH zo strany spoločnosti uvex:

  • úzky kontakt s dodávateľmi a výrobcami a výmena informácií týkajúcich sa nariadenia REACH,
  • vyhodnotenie vplyvov nariadenia REACH, napríklad formou evidencie všetkých látok používaných v rámci našich výrobkov alebo vyhodnotenie týchto údajov s ohľadom na budúce riziká pri obstarávaní, ako aj prípadná povinnosť registrácie,
  • striktný zákaz používania látok, ktoré sú klasifikované ako karcinogénne a mutagénne látky, resp. látky vykazujúce reprodukčnú toxicitu (CMR) – to isté platí pre látky klasifikované ako perzistentné látky, látky s bioakumulačným potenciálom alebo toxické látky (PBT),
  • zameranie pozornosti na suroviny na báze polymérov, na ktoré sa podľa vyjadrenia Spolkového úradu pre ochranu zdravia pri práci a pracovné lekárstvo (BAuA) nevzťahuje nariadenie REACH,
  • registračná povinnosť sa nevzťahuje na výrobky uvex, keďže sa z nich neuvoľňujú žiadne látky v zmysle nariadenia REACH.
Kandidátsky zoznam látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (látky SVHC)

Európska chemická agentúra (ECHA) dvakrát ročne aktualizuje zoznam SVHC s takzvanými „látkami vzbudzujúcimi veľmi veľké obavy“ („substances of very high concern“ – skratka „SVHC“) a pridáva doň ďalšie látky. Tieto latky SVHC spĺňajú kritériá na zaradenie do klasifikačných kategórií:

  • látky CMR (karcinogénne a mutagénne látky alebo látky vykazujúce reprodukčnú toxicitu),
  • látky PBT (perzistentné látky, látky s bioakumulačným potenciálom a toxické látky),
  • látky vPvB (veľmi perzistentné látky a látky s veľmi vysokým bioakumulačným potenciálom),
  • alebo ako látky s podobne závažnými účinkami – ako sú napríklad endokrinné vlastnosti, t. j. s mimoriadne neželanými účinkami na ľudí a životné prostredie (podľa článku 57 nariadenia REACH).

Aktuálny zoznam SVHC nájdete na webovej lokalite ECHA (externé prepojenie).

Nemecká informačná služba pre látky podľa nariadenia REACH, CLP a biocídne latky

Informačná služba pre látky podľa nariadenia REACH, CLP a biocídne latky (externé prepojenie), ktorú zriadil Spolkový úrad pre ochranu zdravia pri práci a pracovné lekárstvo (BAuA), poskytuje informácie pre výrobcov, dovozcov a používateľov chemických látok a biocídnych výrobkov. Tu nájdete odpovede v prípade otázok týkajúcich sa nariadení REACH, CLP a nariadenia o biocídnych látkach počnúc registráciou, vyhodnotením a schválením a končiac klasifikáciou a označovaním chemických a biocídnych látok.

bezpečnosť výrobkov a zákazy používania škodlivých látok v spoločnosti uvex

Predovšetkým na naše výrobky prichádzajúce do styku s pokožkou – ku ktorým patria aj osobné ochranné prostriedky – sa v spoločnosti uvex uplatňujú prísne kritériá, ktoré výrazne prekračujú požiadavky smerníc EÚ upravujúcich bezpečnosť výrobkov a znášanlivosť zo strany životného prostredia. Ponúkame výlučne výrobky, ktoré neobsahujú žiadne nebezpečné látky a ktoré nezaťažujú používateľa ani životné prostredie.

V zásade platí zákaz používania škodlivých látok vo výrobkoch spoločnosti uvex. Ak je vo výnimočných prípadoch použitie takýchto látok nevyhnutné, platia veľmi prísne pravidlá týkajúce sa použitia s cieľom vylúčiť ohrozenie používateľa a životného prostredia za každých okolností. Ďalšie podrobnosti nájdete v našom zozname zákazov používania škodlivých látok. Dodržiavanie všetkých medzných hodnôt uvedených v zozname pravidelne kontrolujú nezávislé laboratóriá.