Normy a smernice

Samozrejme, naše výrobky spĺňajú všetky potrebné normy a štandardy – no nielen to: očakávame od nich vždy ešte čosi navyše. V záujme zaistenia špičkovej bezpečnosti, ktorú od nás naši zákazníci právom očakávajú.

DIN EN 352 – chrániče sluchu, všeobecné požiadavky

Norma DIN EN 352 upravuje všeobecné požiadavky na ochranu sluchu v rámci pracovných ochranných odevov.

Výber primeranej ochrany sluchu podľa normy DIN EN 352 sa meria podľa špecifických pracovných podmienok, ako aj podľa druhu hluku vyskytujúceho sa na pracovisku. Požiadavky na ochranu sluchu sa teda upravujú a rozlišujú podľa nasledujúcich druhov ochrany sluchu:

 • zátky na ochranu sluchu,
 • Mušľové chrániče
 • prilbové chrániče sluchu,
 • odevy na ochranu proti hluku.

Popri všeobecných požiadavkách podľa normy DIN EN 352 existujú špeciálne normy, ktoré upravujú požiadavky a charakteristiky špecifické pre jednotlivé výrobky.

Všetky chrániče sluchu musia byť označené podľa normy DIN EN 352 nasledujúcimi údajmi:

 • názov výrobcu alebo obchodná značka a označenie modelu,
 • číslo európskej normy,
 • pokyny týkajúce sa nasadzovania, používania a nosenia (podľa nutnosti),
 • údaje o menovitej veľkosti,
 • označenie CE,
 • pokyny týkajúce sa opätovnej použiteľnosti alebo jednorazovej použiteľnosti (platí pre zátky na ochranu sluchu),
 • označenie pravostranného, resp. ľavostranného vyhotovenia.

DIN EN 352-1 – mušľové chrániče sluchu

Mušľové chrániče sluchu zodpovedajúce norme DIN EN 352-1 sú zadefinované ako chrániče sluchu vybavené dvoma funkčnými mušľami, ktoré zakrývajú ušnice používateľa. Keďže predovšetkým pri premenlivom pôsobení hluku a zaťažení hlukom sa požaduje časté nasadzovanie a skladanie ochrany, v takýchto odvetviach sa odporúča použitie mušľových chráničov sluchu.

Jednotlivé časti normy DIN EN 352-1 upravujúcej požiadavky na mušľové chrániče sluchu obsahujú okrem iného:

 • požiadavky na mušľové chrániče sluchu pripojené na ochranné prilby používané v priemysle (časť 3),
 • bezpečnostno-technické požiadavky a skúšky pre mušľové chrániče sluchu s akustickou izoláciou závislou od maximálnej úrovne hluku (časť 4),
 • bezpečnostno-technické požiadavky a skúšky pre mušľové chrániče sluchu s aktívnou kompenzáciou hluku (časť 5),
 • bezpečnostno-technické požiadavky a skúšky pre mušľové chrániče sluchu s komunikačnými zariadeniami (časť 6).

DIN EN 352-2 – zátky na ochranu sluchu

Všetky zátky na ochranu sluchu sú podľa normy DIN EN 352-2 označené ako chrániče sluchu, ktoré sa zavádzajú priamo do zvukovodu alebo ušnice.

Predpisy odporúčajú používanie zátok na ochranu sluchu v nasledujúcich prípadoch:

 • pri trvalom hluku (dolná hranica hlučnosti),
 • pri sklonoch k intenzívnemu poteniu v prípade používania mušľových chráničov sluchu,
 • pri súčasnom nosení ochranných okuliarov,
 • pri nosení iných ochranných prostriedkov, ako je napríklad ochrana hlavy, ochrana dýchacích orgánov, ochrana tváre,
 • spolu s mušľovými chráničmi sluchu pri krátkodobom výskyte extrémneho hluku.

Zatiaľ čo všeobecné požiadavky týkajúce sa zátok na ochranu sluchu upravuje norma DIN EN 352-2, časť 7 opisuje bezpečnostno-technické požiadavky a skúšky pre zátky na ochranu sluchu s akustickou izoláciou závislou od maximálnej úrovne hluku.

DIN EN 352-3 – mušľové chrániče pripojené na ochranné prilby používané v priemysle

Norma DIN EN 352-3 opisuje všetky mušľové chrániče sluchu, ktoré sa pripevňujú priamo na pracovné ochranné prilby používané v priemysle.

STN EN 352-7 – Zátkové chrániče sluchu s hladinovo závislým útlmom/otoplastické pomôcky

Zátkové chrániče sluchu s hladinovo závislým útlmom/otoplastické pomôcky sú skonštruované na umožnenie vnímania dôležitých zvukov z externého prostredia pri súčasnom zaistení útlmu pri vysokých hladinách hluku. Môžu sa používať v prostrediach s prerušovaným alebo rázovým pôsobením hluku (impulzný hluk), v ktorých sa súčasne musí zaistiť vnímanie akustických výstražných signálov z externého prostredia. Táto norma platí pre zátkové chrániče sluchu/otoplastické pomôcky, ktoré sú vybavené spínacím obvodom na akustickú regeneráciu.

Označenie rozpoznávania signálov

Pomocou výpočtovej metódy implementovanej zo strany profesijného združenia sa výrobky na ochranu sluchu dajú kategorizovať podľa vhodnosti na použitie v konkrétnych oblastiach.

Tieto označenia sú zadefinované takto:

Nariadenie týkajúce sa ochrany proti hluku a vibráciám pri práci